Publicatie Laka-bibliotheek:
Leveringszekerheid voor medische radionucliden - aanvullingen 2020

AuteurRoobol, Rosenbaum, de Waard, RIVM
6-07-4-60-49.pdf
DatumDecember 2020
Classificatie 6.07.4.60/49 (ALLERLEI - MEDISCHE ISOTOPEN - NUCLEAIRE GENEESKUNDE )
Opmerking Aanvulling op 6.07.4.60/42, 6.07.4.60/41 en 6.07.4.60/38
Voorkant

Uit de publicatie:

Publiekssamenvatting

Leveringszekerheid voor medische radionucliden -aanvullingen
2020

Het RIVM heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de
leveringszekerheid van diagnostische en therapeutische radionucliden
voor Nederland.

Radioactieve stoffen kunnen worden gebruikt om een diagnose te
stellen. Ook kunnen ze verschillende soorten kanker behandelen of pijn
bestrijden, zogenoemde therapeutische radionucliden. Samen heten ze
medische radionucliden. De meeste medische radionucliden worden in
Europa gemaakt in zes kernreactoren, waarvan er één in Nederland
staat (de HFR). Op een reactor na zijn deze installaties oud en zullen ze
vroeg of laat moeten sluiten. In Nederland wordt overwogen een nieuwe
reactor te bouwen, de Pallas.

De wereldmarkt is op dit moment fragiel: als één grote reactor of één
van de gespecialiseerde laboratoria onverwacht uitvalt, kan het
wereldwijd een probleem worden om medische radionucliden te leveren.
De andere reactoren kunnen de vraag dan niet altijd opvangen.
Bovendien neemt de vraag naar deze middelen toe. Nieuwe
bestralingscapaciteit is dan ook nodig om te voorkomen dat er binnen
10 jaar zorgelijke tekorten ontstaan. Het is ook belangrijk om Europa
zelfvoorzienend te houden door het bouwen van nieuwe
bestralingsfaciliteiten. De planning van initiatieven die gaande zijn, blijkt
al jarenlang te optimistisch.

Naast nieuwe bestralingscapaciteit zijn alle onderdelen van de
leveringsketen belangrijk voor de leveringszekerheid. Het gaat dan om
de aanvoer van grondstoffen, betrouwbare reactoren of versnellers,
laboratoria die een medisch product kunnen maken, betrouwbaar en
efficiënt transport tussen deze schakels, en naar de ziekenhuizen.

Nederland heeft een groot deel van de leveringsketen in eigen land.
Hierdoor is Nederland goed in staat om nieuwe radiofarmaceutische
producten te ontwikkelen. De aanwezigheid van academische
ziekenhuizen, een reactor en gespecialiseerde laboratoria dragen
daaraan bij. Als de Pallas-reactor niet wordt gerealiseerd en de HFR
moet sluiten, dan verliest Nederland een belangrijke schakel in de
leveringsketen

Kernwoorden: isotopen, medische radionucliden, diagnostiek, therapie,
reactor, deeltjesversneller, leveringszekerheid, werkgelegenheid


Synopsis

Guaranteed supply of medical radionuclides – additions 2020

RIVM has carried out additional research into the guaranteed supply of
diagnostic and therapeutic radionuclides for the Netherlands.
Radioactive substances can be used for making a diagnosis. There are
also radioactive substances that can treat various sorts of cancer, or
serve as pain relief, the so-called therapeutic radio-isotopes. Together,
these substances are called medical radionuclides. Most of these medical
isotopes are made in Europe, in six nuclear reactors, one of which is
located in the Netherlands (the HFR). All but one reactors are advanced
in age and sooner or later they will have to be closed. The Netherlands
are considering to build a new reactor: Pallas.

At this moment, the world market is fragile: the unexpected closing of
one reactor or one specialised laboratory could already lead to
worldwide problems in the supply of medical radionuclides. The other
reactors cannot always absorb the increased demand. Moreover,
demand for these substances is increasing. Therefore, it is necessary to
build new irradiation capacity within the next 10 years, in order to
prevent large scale shortages. It is also important to keep Europe self-
sufficient by increasing the irradiation capacity. For years, the planning
of the projects underway have proven to be too optimistic.

Next to new irradiation capacity, all links of the supply chain are
important for guaranteed supply: the supply of raw materials,
dependable reactors or particle accelerators, laboratories for making
radiopharmaceutical products, dependable and efficient transport
between these links, and to the hospitals.

A large part of the supply chain is situated in the Netherlands. This
makes that the Netherlands are in a good position to develop new
radiopharmaceutical products. The presence of academic hospitals, a
reactor and specialised laboratories is contributing to that fact. If the
HFR has to close and no other irradiation facility will be developed the
Netherlands will lose an important link in the supply chain.

Keywords: isotopes, medical radionuclides, diagnostics, therapy,
reactor, particle accelerator, guaranteed supply, employment