Publicatie Laka-bibliotheek:
Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland - Huidige situatie en toekomstverkenning

AuteurRIVM, Roobol, van der Reijden, de Waard–Schalk, Bijwaard
6-07-4-60-30.pdf
DatumJuly 2017
Classificatie 6.07.4.60/30 (ALLERLEI - MEDISCHE ISOTOPEN - NUCLEAIRE GENEESKUNDE )
Opmerking Beschikbaar op rivm.nl. Aangevuld in april 2018: 6.07.4.60/38
Voorkant

Uit de publicatie:

Publiekssamenvatting

Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland
Huidige situatie en toekomstverkenning

Radioactieve stoffen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling
van verschillende soorten kanker. De meeste van deze zogeheten
isotopen worden wereldwijd in zes kernreactoren gemaakt, waarvan er
één in Nederland (Petten) staat. Zeker tot 2020 en waarschijnlijk tot
2025 zal de markt voor isotopen (zowel voor diagnostiek als voor
therapie) fragiel zijn en zouden er bij uitval van één reactor al tekorten
kunnen ontstaan. Op de langere termijn zullen isotopen die voor
diagnoses worden gebruikt ook met deeltjesversnellers geproduceerd
kunnen worden. Het is echter niet zeker of die in voldoende mate en
betaalbaar gemaakt kunnen worden om aan de vraag te kunnen
voldoen.

Dit blijkt uit een analyse van het RIVM naar het gebruik van radioactieve
isotopen voor medische doeleinden in Nederland en de wereldwijde
productie daarvan. De analyse is in opdracht van het ministerie van
VWS uitgevoerd.

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400.000 diagnostische scans
uitgevoerd en 4.000 therapeutische behandelingen met radioactieve
isotopen verricht bij mensen met kanker of een andere ernstige
aandoening. Voor al deze mensen is een diagnose of behandeling met
radioactieve isotopen de beste zorg. Zonder deze isotopen krijgen zij
een slechtere of helemaal geen diagnose en therapie. Zij zouden dan
korter leven, en meer bijwerkingen of meer pijn hebben.

De radioactieve stof die het meest voor diagnoses in ziekenhuizen wordt
gebruikt, technetium-99m, wordt nu alleen in kernreactoren voor
commerciële doeleinden geproduceerd. Op termijn kunnen waarschijnlijk
ook deeltjesversnellers deze stof op deze schaal maken. Of de
ziekenhuizen dit product willen kopen, hangt af van de prijs-
kwaliteitverhouding en of het zeker is dat er voldoende van kan worden
geleverd. Er blijven ook isotopen over die niet op deze manier kunnen
worden geproduceerd.

Op dit moment komt een zeer groot deel van de in de Nederlandse
ziekenhuizen gebruikte isotopen uit de reactor in Petten (80 procent).
Om de continue levering van isotopen aan Nederlandse ziekenhuizen
beter te garanderen zouden nadere afspraken met de producenten over
de benodigde levering nodig zijn.


Synopsis

Production and use of medical radioisotopes in the Netherlands
Current and projected market demand and production capacity

Radioactive substances are used for the diagnosis and treatment of
various types of cancer. Most of these substances – known as isotopes –
are made at six nuclear reactors throughout the world. One of these is
in Petten, the Netherlands. Certainly until 2020, and probably until
2025, the market for isotopes (for diagnostics as well as for therapy)
will be fragile, and shortages of isotopes would occur even when one of
these reactor would cease production. In the longer term, isotopes used
for diagnosing will also be produced by particle accelerators. However, it
is not certain if enough of them can be produced to satisfy demand or
that this can be done at an affordable price.

This has been shown by a study into the use of radioactive isotopes for
medical purposes in the Netherlands and their worldwide production,
carried out by National Institute for Public Health and the Environment.
The study was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare
and Sport.

Each year in the Netherlands, approximately 400,000 diagnostic scans
and 4,000 therapeutic treatments using radioactive isotopes are carried
out on people with cancer or other serious conditions. Diagnosis or
treatment with radioactive isotopes is the best type of care for all these
people. Without isotopes, their diagnosis and therapy would be less
good or non-existent. This would mean that their lives would be
shortened and they would experience more side effects and pain.

The radioactive substance that is mainly used to make diagnoses in
hospitals is called technetium-99m, and is currently only produced for
commercial purposes at nuclear reactors. In time, it is probable that
particle accelerators will be able to be make this substance on this scale.
However, the willingness of hospitals to purchase this product depends
on the price-quality ratio and whether the supply can be guaranteed.
There are also other isotopes that cannot be produced in this way.

Currently, the majority of Dutch hospitals use isotopes that are
produced at the reactor in Petten (80 percent). In order to guarantee
the continuing supply of isotopes to Dutch hospitals, it will be necessary
to make further agreements on the amount required with the producers.

Keywords: isotopes, medical radio-isotopes, diagnostics, therapy,
reactor, particle accelerator, supply guarantee