Publicatie Laka-bibliotheek:
Onderzoeksreactor Pallas: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

AuteurCommissie Mer
1-01-8-56-02.pdf
Datumfebruari 2010
Classificatie 1.01.8.56/02 (PALLAS PETTEN - VERGUNNINGSPROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Onderzoeksreactor Pallas
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

24 februari 2010 / rapportnummer 2355-30
1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER


De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft het voornemen om
in Petten of Borssele een nieuwe onderzoeksreactor (hierna: reactor) met een
variabel vermogen van 30 tot 80 MW te bouwen en te exploiteren. Deze zal de
huidige reactor in Petten van 50 MW vervangen.

Voor de nieuwe reactor (Pallas) moet een vergunning op grond van de Kern-
energiewet worden aangevraagd. De ministers van Volkshuisvesting Ruimte-
lijke Ordening en Milieu, Economische Zaken, Volksgezondheid Welzijn en
Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vormen gezamenlijk het bevoegd
gezag voor de Kernenergiewet. Omdat er sprake is van lozingen op het opper-
vlaktewater en mogelijke beïnvloeding van natuurgebieden zijn ook de minis-
ters van Verkeer en Waterstaat en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit be-
voegd gezag. De coördinatie berust bij het ministerie van VROM.

Reikwijdte van het MER
Dit advies voor richtlijnen richt zich op het MER voor de vergunningaanvraag.
Er is dus sprake van een besluit-MER. Indien separaat een ruimtelijke orde-
ningsprocedure moet worden doorlopen kan voor de herziening van het be-
stemmingsplan een plan-MER aan de orde zijn. Het onderhavige advies is niet
opgesteld voor dit mogelijke plan-MER.

De Commissie acht het zinvol om het voor- en natraject van de ‘productieke-
ten’ in globale zin in beeld te brengen. Dit heeft onder meer te maken met de
(milieu)gevolgen die aan kernsplijting verbonden kunnen zijn en de daarmee
samenhangende maatschappelijke aandacht. Omdat juist het voor- en natraject van
de productieketen in zijn geheel hierbij een grote rol kunnen spelen is het
naar het oordeel van de Commissie belangrijk dat daarover voldoende 
informatie beschikbaar is. Hoewel het hier gaat om een reactor voor medische 
isotopen en onderzoeksisotopen, die qua aard en zeker qua grootte van een 
andere orde is dan een reguliere kernenergiecentrale en bovendien een bestaande
onderzoeksreactor vervangt, adviseert de Commissie in het MER aandacht te
besteden aan de gehele keten.