Publicatie Laka-bibliotheek:
Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015

AuteurW.Turkenburg, NRG
1-01-8-53-09.pdf
Datummaart 2015
Classificatie 1.01.8.53/09 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Opmerking Document vrijgegeven door de Minister van I&M. De geel gemarkeerde stukken zijn delen waar NRG< opdrachtgever van het rapport, zich niet in kan vinden/
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen
In opdracht van NRG heeft de Commissie Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015,
bestaande uit drie onafhankelijke experts, een review en beoordeling uitgevoerd van het
Radioactief Waste Management Programme (RWMP), het historisch Radioactief Afval
Project (RAP) en het daarvan afgesplitste historisch Radioactief Afval Project dat op de
afvoer van (mogelijk) alphahoudend materiaal is gericht (RAP-alpha). De vormgeving en
uitvoering van deze projecten is in handen van NRG. Eigenaar van een groot deel van het af
te voeren afval is ECN; de afvoer van dit afval wordt door NRG verricht in opdracht van ECN.

De gevraagde review en beoordeling vond plaats in de periode 15 februari tot 10 maart
2015. De belangrijkste bevindingen van de commissie staan hieronder:

      De commissie heeft met genoegen geconstateerd dat de afvoer van afvaistromen
      van de Locatie Petten de afgelopen paar jaar goede vorderingen heeft gemaakt.

  II.  De commissie constateert dat de wijze van afvoer van het radioactief afval van de
      Locatie Petten nog niet voor alle afvalstromen is uitgewerkt. Solide Plannen van
      Aanpak ontbreken voor de meeste afvaistromen, inclusief (goede)
      kostenschattingen en einddata.

  III.  De commissie raadt aan om op afzienbare termijn een heranalyse te maken van
      de kosten van ontmanteling en decommissioning van apparatuur en gebouwen.

  IV.  De totale kosten van RWMP, RAP en RAP-alpha zullen naar verwachting van de
      commissie aanzienlijk hoger liggen dan het ultimo 2014 door ECN en NRG
      voorziene totale bedrag van € 109 mln.

  V.   Naar het oordeel van de commissie is het nagestreefde proces voor de
      verwerking en afvoer van RAP afval (totaal ca. 1100 vaatjes) technisch
      uitvoerbaar.

  VI.   De beschikbaarheid van werkende VINISH apparatuur, als essentieel onderdeel
      van de meetstraat waarmee het afval gekarakteriseerd moet worden, is inmiddels
      op het kritieke pad van de uitvoering van het RAP komen te liggen. Samen met
      COVRA en BP dient nagegaan te worden wat de gevolgen zijn wanneer de
      nauwkeurigheid van de karakterisering op het huidig haalbare niveau blijft.

  VII.  Het onderzoek naar afvalfamilies en de te hanteren vectornuclide per familie
      stagneert. Zo snel mogelijk moeten nieuwe families van RA gedefinieerd worden
      en daarvan de nuclidenvector worden bepaald Zonder dat kan geen verdere
      Voortgang gemaakt worden met het scheiden.

  VIII.  Van de gepresenteerde alternatieven voor RAP-alpha beoordeelt de commissie
      variant B2 als de meest belovende. Kom zo spoedig mogelijk met een PvA en
      gedegen kostenschatting voor de voorkeursvariant en geef aan hoe de (extra)
      kosten van deze variant kunnen worden gefinancierd.

  IX.   Besluit zo spoedig mogelijk om de fundering van gebouw zodanig uit te voeren
      dat in de betonnen bak ook de RAP-alpha scheidingcel geplaatst kan worden.

  X.   De kostenschatting voor variant B2 van RAP-alpha blijkt veel hoger te zijn dan
      ultimo 2013 voorzien en bovendien zeer onzeker. Om tot overeenstemming te
      komen tussen ECN en NRG over deze kostenschattingen dient zo spoedig
      mogelijk een PID opgesteld te worden voor afvoer van RAP-alpha vaten. Het is
      aan te raden hier transparant en open over te communiceren met o.a. het
      ministerie van Economische Zaken.

  Xl.   Veel plannen, ook plannen die een zicht hebben van niet meer dan een jaar,
      blijken in de praktijk niet te worden gehaald. Dit behoeft verbetering.

  XII.  Alles overziende is de commissie van oordeel dat de in de planning aangegeven
      einddatum Q1 2020 voor de afvoer van het afval binnen het RAP van het terrein
      te Petten alleen haalbaar is indien er niets meer misgaat, de wijziging van de
      KeW-vergunning niet m.e.r.-plichtig verklaard wordt, en niet alle mogelijkheden
      voor het aantekenen van beroep uitputtend worden benut.