Publicatie Laka-bibliotheek:
Eindrapport Audit RAP 2013

AuteurW.Turkenburg, NRG
1-01-8-53-06.pdf
Datumnovember 2013
Classificatie 1.01.8.53/06 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Opmerking Document 11, vrijgeven nalv de WOB van Brandpunt Reporter van 9 juli 2014
Naar aanleiding van kritiek van opdrachtgever NRG heeft de Commissie Holtkamp deze audit in opdracht van toezichthouder ANVS in oktober 2015 gerieviewd. Zie 1.01.8.53/10
De Commissie Turkenburg heeft november 2013 ook al een review verricht van NRG's Radioactief Afval Programma, deze review is beschikbaar op 1.01.8.53/06
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen
Op verzoek van ECN heeft de Auditcommissie RAP 2013, bestaande uit drie onafhankelijke
experts, een audit uitgevoerd op het (historisch) Radioactief Afval Project (RAP) dat in
opdracht van ECN door NRG wordt vormgegeven en uitgevoerd. De audit vond plaats in
oktober 2013. De belangrijkste bevindingen staan hieronder:
I. Met de vormgeving van het RAP zijn het afgelopen jaar op onderdelen belangrijke
vorderingen gemaakt. Tegelijk is men zowel technisch als juridisch op problemen gestuit
waarvoor nog werkbare oplossingen moeten worden gevonden die spoedig kunnen worden
geïmplementeerd. Door deze problemen bevindt het project zich op diverse onderdelen wat
betreft de te realiseren einddatum van het project (31 december 2017) op 'het kritieke' pad
of is men daar inmiddels al overheen. Deels liggen de oorzaken hiervoor bij NRG, deels bij
externe partijen waarvan NRG afhankelijk is. Gezien de vragen die spelen acht de
commissie het uiterst waarschijnlijk dat de duur van het RAP met tenminste een jaar wordt
overschreden.
II. De commissie maakt zich enige zorgen over de tijdsdruk waarbinnen NRG/RAP moet
werken. Gekoppeld aan de organisatorische en personele veranderingen die zich het
afgelopen jaar bij NRG en RAP hebben voorgedaan en de moeilijke tijden die NRG thans als
bedrijf doormaakt, kan deze druk een risicofactor worden. Daarom wil de commissie
benadrukken - in navolging van de vertegenwoordiger van COVRA - dat ook binnen het RAP
de kwaliteit en veiligheid van de diensten die geleverd moeten worden belangrijker zijn dan
de tijd waarbinnen de afvoer van het afval plaatsvindt. 1Is^<»^^^«OO.mlil. De totale kosten
van het project zijn begroot op ro. In de review van het
project in 2012 is geconcludeerd dat dit kostenniveau vrijwel zeker zal worden overschreden
en dat met een onzekerheid in de kostenschatting van 20% rekening moet worden
gehouden. Dit heeft geleid tot een additionele en voorwaardelijke lening van het ministerie
van EZ aan ECN ten behoeve van het RAP van
Euro. De commissie ziet thans
geen aanleiding om tot een andere schatting van de mogelijke kostenoverschrijding te
komen. Een overschrijding van tenminste
wordt voorzien bij de uitvoering
van het oorspronkelijke ontwerp. Daar bovenop is een nieuwe kostenpost gekomen die is
gekoppeld aan de te realiseren afvoer van RAP-vaten die mogelijk of zeker alpha-houdend