Publicatie Laka-bibliotheek:
Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

AuteurRIVM, H.Slaper, C.Twenhöfel, Y.van der Knaap
1-01-8-50-102.pdf
Datum2017
Classificatie 1.01.8.50/102 (OLP (Onderzoekslocatie Petten) NRG/ECN/RCN - PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

RIVM Briefrapport 2017-0103
H. Slaper|C. Twenhöfel|Y. van der Knaap
Dit onderzoek werd verricht in opdracht van ANVS, in het kader van
project M390012/17/RI

Publiekssamenvatting
Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt
van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft
inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft
onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit
onderzoek komt dat ook bij zeer ongunstige scenario’s de blootstelling
voor omwonenden beperkt blijft tot een dosis die als onbeduidend wordt
aangemerkt, namelijk minder dan 10 microsievert per jaar. Ter
vergelijking: dat is minder dan 0,4 % van de hoeveelheid straling die
Nederlanders gemiddeld in een jaar opdoen door bronnen die veelal van
nature in de leefomgeving aanwezig zijn
(www.rivm.nl/stralingsbelasting). Er zijn geen aanwijzingen dat de
lekkage van tritium naar de bodem nog voortduurt, maar de
concentraties aan de terreingrens kunnen door grondwaterstroming nog
wel hoger worden dan eerder geschat. Voortzetting van een
monitoringprogramma is daarom wenselijk.
Het RIVM-onderzoek is gebaseerd op de door NRG uitgevoerde
bodemanalyses en de modellering van de grondwaterstromen door het
ingenieursbureau Sweco, en is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
RIVM bestudeerde een twintigtal aangeleverde rapportages (tot en met
oktober 2016) en onderschrijft de conclusie dat de concentratie van
tritium in het grondwater aan de terreingrens in of na 2018 mogelijk
hoger kan worden dan de eerder gestelde grenswaarde van 100 Bq/L.
Ook schat RIVM dat de totale nog resterende besmetting waarschijnlijk
groter is dan door Sweco en NRG aangegeven. De maximale
concentratie aan de terreingrens blijft naar verwachting onder een
waarde van enkele duizenden Bq/L. Voor tritium hanteert de World
Health Organization (WHO) een richtlijn voor drinkwaterbesmetting van
10.000 Bq/L, ruim hoger dan de nu voor het grondwater aan de
terreingrens geschatte maximale waarden. Ook in het ongunstigste
scenario blijft de blootstelling voor omwonenden beperkt tot maximaal
10 microsievert per jaar.