Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2003 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-86.pdf
Datummei 2004
Classificatie 1.01.8.10/86 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Algen1ene beschouwingen
Inleid ing               Tran:a::porten bestra;il<le s plijtstof

Op~ ok10lwr 199() WC'rd hf't vnornNn<'n hc•kf'tid     In 2001 werden <'r nog drie aansporten van bestraald<.:
grmaakt om Hl plaat~ van pt>r 1 1anua-n .2004 zoal:-    sph1~stol ficr<•al is<·crd. Op 9 april vond het laatste
oor:-.pronkelijk was gepland. de e!<•ktriclldr~prod,irtit·   transport pttats. waarna alle splijtstof van de centrale is
van de kf'rnen<-rg1eren1r,Lle Dodt'waard Vf'rvrocr,<l 1e   atre\'o(•rd. Hit·rrrwc was voldaan aan de w>orwaarde om
stakc•n. Op 26 m;,.i rt 1997 werd <l<> ln:-:rnllarir    de vNgunm ng vo<>r buiwnbe<lrtjfat<'lliug en \v~1chtujd
a.!geschakeld v;:in het landelijk t·lcktriCJteit:met en o p 1  (Vcihgc- lnsluning). die op I me: 2002 werd a(g<!gl.'\'~rt.
JUH van <laLzc:l lde jaar verkJaar<le de d irectie ,·an C KN dc- van krachl te laten worden. Dit gdx~urde op 2.3 ~tpril vau
<-•lektric:ikltspro<lunit• offia<'N VC>or bcemdigcl Daarmee  <lll Ja,tr.
we rd !ud alhouwtrajcc.t van de centrale Dodewaard
mgezeL
GKN ts \'OOnH?rn<:us de kPrncnerr,iec('ntralt~ ~~d;1sc<!rd   Buitenhedrijfstcll.i ng en Conservering
buiten bcdfijl te std lcn, te conserveren en na c:cn
wadlttijd \'an 40 jaar dcli11 me( te OJtlmantdcn. Dl'    r-:a lwt van kracht worden van tl<.· vcrgunuing ,·001
planning is erop gcrid11 de cemraJe in 2005 lil t"<:n    buitcnlx:<.lnjfatc-Uu1g t·11 wachltijd Z1JII de
toestand \'an zo~lwt<:11 1 Veilige lnsluiting 1 te hcbhen   werkza:1111hec.k:11 voor de builc.-11bedriifstdling l!U
gebracht. waarna de t~<.ittoe1ndc v,:ad nuicl kau ing;,an.   conscr:cring gest~u1. Aan het <.'ind van deze fos<.· :tal di!
                 centrale 111 ct·u toestand van Ûi.! zogc:hd<.•11 Vt·1lige
In :1003 stondt·n de \·otgende o nderwerpen c(i11tra.aJ:   lnsluitmg ztjn gchr;,1dn w;,1;,mm, 11;,rnr vt•r,\;,11.:lil111g 111
 de af,,ocr v~m IJcstr~tald(• splijt~wf       apdl 2005. <lc W'a(:htti idfa~I! L<tl ;1;,m,·:wgl'11 cl11: v<·<·• tig
 bu1t<:nbed ri]fstdJi..ng en couservering      1;,1ar zal du ren. Ka het ver~lnjkeu v~1Jl d,.-:c:t· 1xri1xk
 o\·erdr~Kht Y~HI de 011dert1(·miug aan de COVRA NV    word t <lt> Vc.-1ligc lnshuling 011t111;,mldcl


                 Overclrach l \'an de o mlernt'.ming a;w COVRA

                 De aandelen ,·an COVRA ziju m    1.00:t. O\'t•r_g<!<lrng<..'JJ
                 aa11 de staat ...vaarnwe de  w~_g is \'l'iigl•111atlkt \'Oor <.!t·
                 m·c.1nlracht \'an GKf\1 naar dt: COVRA ln vc.·rlxwd
                 hwrmtrc vmdl er ct·11 "due <liligc11cc.:" 011d1:·rzol.·k pba;:,;
                 Ûitl m t·cn laatslc.: fal$l' ,·t-m ..ifromJiog v1,.·rk('L'1t.