Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 1997 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-83.pdf
Datummei 1998
Classificatie 1.01.8.10/83 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

 Inleidingl let op 3 oktobe1 1996 aa11gekondigde voorne:tnt GKN de ele ktricî-
tei1sprodrn:.1ie v:in de centrale Dodewaard ofTicieel voor beëindigd (1 juli 1997).

Ee11 perioJe van 28 jaar studie n:iar 011 praktijkervaring met dcktnciteitsopwekking
door ,ruddel van kernrnerg1e werd daarmee afgesloten. Een periode, waarin de
ceulrale DosultaaL
Dank aan al diegenen. die door h un betrokkenheid en grote mzet mede
vcranl:woordeli1k zij11 geweest voor 28 Jaar van veilige en economische
bedrijfsvoering.

Dt> pcnode l11s~e11 3 oktober 1996 en 1 1uli 1997 was roerig te noemen. Het doek
was 0rg onverwachts gevallen. De jarenlange controverse rom! de n ucleaire
em'rgicopwc-kk111g was et>n • lnjna vertrouwd - gegeven geworden i11 het bestaan va n
GKN. De on tknoping kwam op een moment waarop het bedrijr nog volop bezig was
om de veiligheid van Je 111stallatii? verder te verhogen en het effect was daardoor des
te on Lh 11 tsencler
1kt kostte even tijd om de knop om tf:' 7.Nten, aan het idee vau ddinitieve sluiting te
wen11c-11 en de consequentif's 011der ogen te zien. De cen trale Dodewaard ging een
nieuw lra1<'<.I 111· c!J t va11 een verantwoorde. ~efasf"erdt' afhouw. waa rin de centrale in
een staal wm conservering zal worden gebracht {de zogenoemde Veilige Insluiting)
out t ia el:'ll wachttijd va 11 40 jaa1 deliniliefte worden ont-mantdd.

GKN'c; rneuwc." traJl' CI werd aan df" hand va 11 vier grote p ro jecten, zowel technisch en
 specifieke acHvitC'il (het bedrijven van
kenwnetg1e) was uitgegaan va11 'hlet1me employmenl', moest nu gewerkt worden
a:111 vern11m1ng van hc:1 blikve!J.

Het gegeven dat het hedri1l alleell gefaseerd en over langere lijd kan worden
afgebo uwd zorgt voor een ongcbruikel.qke s11ua11e. Enerzijds z1illeu e r tal va11
activ1 tei te 11 IJ}oeten worden uitgevoerd 10 het kader van de Veihge Jn<;luiting van de
c..entrale (totaal gepla 11de voorbereidingsuj