Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 1996 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-82.pdf
Datummei 1997
Classificatie 1.01.8.10/82 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Algemene beschouwingenGKN Upgrade Project

Eind 1995 had GK'l de defin1lït'Vè goedketinn~ van de aandeelhouder om het GKN
Upgrade Project (GUP) l en uil\•oer Ie brengen vnkrcgcn. Vanaf begin 1996 werd de
uitvoering met grote voortvarendheid ter hand genomen. De GUP-activiteiten
richllen 7ich op het leclmisch \Oorbereiden. aanbrengen e11 testen van de
rnodilicaties in de cenlralr t'nerzijds. en op het afstemmen van de gevolgen daarvan
op organisatorisch gebied Jndf-rzijds. Het s treven was het project in 1997
daadwerkeli1k ar te sluiten 111e1 de oplevermg van de modificatie!'. Vanar dat
111omenl zou de centrale kunnen worden bedreven in overeenstemming met de
nieuwt> vergurmmg e11 hel daaraan ten groncl~lag liggende Veîhghe1dsrappo1t.

De aankondiging echter. die dl' aandeelhouder op 3 oktober 1996 deed van zi1n
voornemen om de elektnciteitsproducUe eerder te beèind1gen dan oorspronkelijk
was voorzren, maakte <>P11 voortqd1g e inde aan het GKN Upgrade Pro1ect.
Het projectteam werd ontbondc,11e11 ogenblikkelijk werden er onderhandelingen
gestart om de reeds in d;it kader afgesloten en lopendt:' contracten voor de levering
van goederen en diensten op te zeggen. Schadeclaims konde n voor het einde van dit
verslagjaar op acceptabele wijze worden afgerond zodat het pro1ect per 31 december
1996 kon worden afgesloten.

Voorgenomen besluit Sep

Op 3 oktober deed de aandeelhouder mededeling van het voorgenomen besluit de
elektriciteitsproductie ,wn hel einde van de lopende reactorcyclus (eind maa.rt 1997)
te stoppcm. Een wijziging van het elektriciteitsplan 1997 • 2006 zou ertoe moeten
leiden dat de centrale per 1 Jpl il 1997 built•n bcdrijr gesteld zou worden in plaab
van I januari 2004.
Voornaamste argumer1t voor sl11iten die- moeten leiden tot de bouw van nieuwe
kemenerg1ecentrales. Kortom. dl· periode lussen het in werl.ing zijn van de centrale
Dodewaard. ook ,ils dezC' tol 2004 111 bednjl zou hhjven. en de mogelijke bouw van
een 111euwe kemenergwcentrale is te groot geworden. Het in stand hollden van de
nucleaire kennis verliest daarmee zijn 2111. Met het wegvallen van die boofdtaak is
de centralt' niet mC'er d:u1f'en producent \' 311 elektriciteit tegen veel te hoge kosten.
hetgeen bednifilecot1omisch 111et verautwoord 1s. zeker niet 111 de toekomsuge vrije
m:irkt s1tuat1c.