Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1992

AuteurGKN
1-01-8-10-41.pdf
Datum1993
Classificatie 1.01.8.10/41 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

      Algemene beschouwingen


      Juridische aspekten               gehad dat de volgende zaken vergunningtechnisch niel
                               langer afgedekt zi1n:
Het beroep aangetekend b11 de Raad van State legen de
in 1988 verleende zogenaamde "opschonlngs"-vergun-      - de bestaande toepassing van 164 1n p laats van 156
nmg, de daarop volgende vernietiging van die vergun-      splijtstofelementen in de kern
ning en de naar aanleiding daarvan in gang gezette acti-
viteiten ter verwerving van een nieuwe vergunning      - de toepassing van p lutoniumhoudende spllJtstof voor
vormden de centrale thema's In 1992              onderzoeksdoeleinden In de huidige configuratie
                                (mengox1de spliJlstofelementen lot een maximum van
Voor een beter begrip worden hierna de achtergronden      1,5 kg plutonium voor experimentele doeieinden)
toegelicht.
                               - niet vergunde verschi llen met het oorspronkelijke
Op 5 juli 1968 hebben B & w van de gemeente Dode-       velltgheidsrapport.
waard aan de N.V. GKN een vergunning ingevolge de
Hinderwet verleend voor het oprichten en In werking     Bij brief d.d. 31 augustus 1992 gericht aan de Tweede
hebben - overeenkomstig het toenmalige ve1lighe1dsrap-    Kamer heeft het kabinet uiteengezet dat in beginsel
port - van een kernenergiecentra le. Deze vergunning     bereidheid tot gedogen bestond Dit beleid werd door de
wordt, gele1 op artikel 85 van de Kernenergiewet als een   meerderheid van de Tweede Kamer ondersteund.
ingevolge deze wet, die per' 1 januari 1970 in werking Is
getreden, verleende vergunning beschouwd. Nadien zijn    Op 21 september 1992 heeft de N.V GKN een verzoek
vele w1jzigingsvergu nningen verleend, hetgeen uiteinde-   voor een gedoogbeschikking Ingediend voor de drie
lijk resulteerde in een omvangrijk en weinig overzichte-   bovengenoemde aspecten, die afwijken van het vige-
lijk vergunningenbestand.                  rende vergunningenregime. Daarbij werd aangegeven
                               dat het bestralingsprogramma van de mengoxide splijt-
Op verzoek van de vergunningverlenende autoriteiten     stofelementen in de eerstkomende spliJtslofwisselstop
heeft de N.V. GKN in november 1987 een aanvraag inge-    zou worden beëindigd.
diend voor een vergunning die tot hoofddoel had de
eerder genoemde wijzigingen en vergunningen in één      Eind december 1992 kwam de tekst voor een ontwerp-
vergunning samen te brengen Op 8 januari 1988 Is de     gedoogbeschikking gereed die gedurende een maand
vergunning verleend.                     voor het publiek ter inzage werd gelegd. De vervolgont-
Nadien is op 12 augustus 1988, 13 februari 1992 en      wikkelingen, zoals de verwerking van de inspraakreac-
2 april 1992 een aantal nadere voorschriften gegeven,    ties en de definitieve beslissing ten aanzien van het
gericht op hel verhogen van de veiligheid van de       verzoek om gedoging, hebben begin 1993 geleld tot een
centrale, op de arbeidsbescherming en enkele - niet op    gedoogbeschikking.
ioniserende bestraling betrekking hebbende - zoge-
naamde hinderwetaspecten                   Het bleek buitengewoon gecompliceerd om een du1de-
                               l1jk beeld te krijgen van de nieuwe situatie waarin de
In een gerechtelijke procedure werd op 29 mei 1992      centrale door de uitspraak van de Raad van State was
door de Afdeling voor de geschi llen van bestuur van de   gekomen. Daar kwam nog bij dat over het beoogde
Raad van State de op 8 januari 1988 verleende vergun-    uitstel van het tijdstip van definitieve bullen bedrijfstet-
ning op procedurele gronden nietig verklaard         lmg van de centrale nog geen besluit was genomen,
Als gevolg van deze uitspraak traden de vergunning van    terwijl een dergelijk besluit wèl in 1992 werd verwacht.
1968, hel aan deze vergunning verbonden veiligheids-     Eind december kwam de beslissing de definitieve buiten
rapport en de nadien gevolgde wijzigings- en uitbrei-    bedrijfstelling uit te stellen tot 1 januari 2004.
dingsvergunningen weer In werking.
Dit bracht wet wat problemen met zich mee. De installa-   In korte tijd moest een herbezinning leiden tot een stra-
tie zou strikt gesproken, moeten voldoen aan hetgeen     tegie waarbinnen het beleid op eenvoudige wijze aange-
beschreven staat in het oorspronkelijke veiligheidsrap-   past zou kunnen worden aan vele nog te nemen beslis-
port. Echter. de veiligheidverhogende maatregelen, die    singen. Gekozen is toen voor een brede opzei van de
vanai de inbedrijfstelling van de centrale in 1969 tot aan  werkzaamheden in de verwachting dal de m de loop van
de verlen ing van de vergunning van 1988 zijn doorge-    het proces te verkrijgen duidelijkheid zou leiden tot een
voerd, betekenen in de meeste gevallen aanpassingen     verdichting van die werkzaamheden.
van hetgeen in genoemd veiligheidsrapport beschreven
staat. De betreffende aanpassingen waren wèl beschre-    Als uitgangspunt voor de s tart van de werkzaamheden
ven in het veiligheidsrapport en de beschrijving van de   werd gekozen de tienjaarlijkse herevaluatie (zoge-
mstallatie die ten grondslag lagen aan de vernietigde    naamde mlegrale ve1lighefds-evaluat1e). In februari 1992
vergunning van 1988.                     werd namel11k een vergunningsvoorschrift zodanig
                               gewijzigd dat de door de Nederlandse overheid geamen-
De centrale laten voldoen aan hel oorspronkelijke veillg-  deerde IAEA-regelgeving verplicht werd gesteld (de
he1dsrapport zou betekenen da t vele veiligheidverho-    zogenoemde Nucleaire Ve,ligheidsregels). Tegelijkertijd
gende maatregelen ongedaan gemaakt zouden moeten       werd de verplichting opgelegd om periodiek de veilig-
worden, hetgeen n iet realistisch en vanuit veiligheids-   heid van de cen trale te evalueren. Overeenkomstig dit
overwegingen bekeken ook volstrekt ongewenst is       vergunningsvoorschrift moeten de technische, organisa-
Diezelfde gevolgtrekking geldt eveneens voor een even    torische, personele en administratieve voorzien ingen, op
tueel ongedaan maken van de vetligheidverhogende       basis van de uitgangspunten die ten grondslag liggen
voorschriften gekoppeld aan de vergunning van 1988 en    aan de vergunning, periodiek worden beoordeeld op hun
nadien afgegeven aanvullingen en wijzigingen van voor-    actua liteit in het l icht van nucleaire veiligheid en stralen-
schriften.                          bescherming en moeten maatregelen worden getrolfen
De uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg     om eventuele verbeteringen aan te brengen, tenzij de