Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1991

AuteurGKN
1-01-8-10-36.pdf
Datum1992
Classificatie 1.01.8.10/36 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

      Algemene beschouwingen


Ook in 1991 vormde de problematiek ten aanzien van de    wordt uitgevoerd. Dit onderzoek leverde een positief
instandhouding van kennis en ervarlng op het gebied     resultaat op. Ult het onderzoek vloeiden niettemin
van de toepassing van kernenergje In de toekomst en de    enkele aanbevelingen voor verdere verbeteringen voort.
daarmee verband houdende buitenbednjfstellingsdatum     die door GKN inmiddels zijn opgevolgd.
het centrale thema. Veel studie en onderzoek werd      In het jaarverslag 1990 is een overzicht gegeven van
daarom verricht naar de diverse facetten die samenhan-    werkzaamheden welke worden verricht vanuit GKN,
gen met het beoogde uitstel van het tijdstip van defini-   doch die niet rechtstreeks met de bedrijfsvoering van de
tieve bultenbedrljfstelling van de centrale. In dit onder-  centrale te maken hebben. Het is de bedoeling om in de
zoek is vanzelfsprekend ook de ontwikkeling van de      eerstvolgende jaarverslagen een overzicht te geven van
organisatie betrokken, zodat de organisatie zich bij een   enkele van deze activiteiten afzonderlijk. In dit verslag
positief besluit direct kan gaan richten op een latere    worden de werkzaamheden van het Utility Steering
bulten bedrijfstelling. Om in dat geval de overgang     Committee beschreven die moeten leiden tot een type-
zonder grote schokken te laten verlopen, zijn de nodige   goedkeuring van enkele moderne kernenergiecentrales.
voorbereidende maatregelen reeds in gang gezet.
                                     Het Advanced Light Water Reactor Program
Ondanks de druk op de organisatie die voortvloeit uit de         en het Utility Steering Committee
bovengenoemde onzekere situatie, blljf1 de motivatie van
het personeel hoog. Dit komt onder meer tot uitdrukking   Voor de ontwlk.keflng van een nieuwe generatie lichtwa-
in een relatief laag ziekteverzuim (5,6%) en, ondanks een  ter-reactoren is in Amerika een programma opgezet
zeven weken durende revisieperiode, een hoge beschik-    onder de naam " ALWR Program". In dit programma
baarheid van de centrale, berekend naar vermogen       worden twee soorten Advanced Light Water Reactors
(84.4%). Daarmee blijft de centrale behoren tot de best   ontwikkeld, namelijk de "large output (1300 MW) evolutl-
opererende kokend-waterreactoren ter wereld naar een     onary ALWR's" en de "mid size (600 MW) passive
ontwerp van General Electrlc. Het ligt dan ook voor de    ALWR's". Dit ALWR Program 1s zodanig opgezet dat een
hand dat de centrale nauw betrokken blijft bij het      optimaal gebruik gemaakt :NOrdt van de brede ervaring
ontwerpen van de n ieuwe generatie passief-vellige reac-   die is opgebouwd uit meer dan 4000 reactorjaren.
toren, die gebruik zullen maken van dezelfde unieke     Daarom wordt er aan het ALWR Program ook deel geno-
eigenschappen die de centrale Dodewaard kenmerken,      men door meerdere niet-Amerikaanse bedrijven, waar-
namelijk passieve veiligheid gebaseerd op natuurlijke    onder GKN. De algehele leiding van het programma is In
circulatie.                         handen van het Utility Steering Committee (USC), dat
                               bestaat uit een twintigtal directeuren van bedrijven met
De grote bekendheid van de centrale heeft ook dit      kerncentrales in Amerika, Europa en Japan. De directeur
verslagjaar weer met zich meegebracht dat vele binnen-    van de N.V. GKN is lid van het USC.
en buitenlandse organisaties en Instellingen de centrale
bezochten. Dit gebeurde soms om kennis te nemen van     Het ALWR Program is door het USC verdeeld in drie
het bedrijven van een kernenergiecentrale (scholen,     fasen:
etc.), in andere gevallen uit interesse in de resultaten
van specifiek onderzoek (U.S. Nuclear Regulatory
Commission).                         Fase 1: stabilisatie van de goedkeuringseisen.
                               Om alle verschillende typen en generaties kerncentrales
       Onder- water-lassen               in hel verleden goed te keuren, beschikte de Nuclear
                               Regulatory Commission (NRC) over een groot aantal
In de laatste jaarverslagen is herhaaldelijk melding     verschillende ontwerpeisen. In fase 1 zijn deze eisen
gemaakt van de bijzondere wijze waarop GKN In samen-     doorgelicht. De minder belangrijke en niet van toepas-
werking met KEMA een aanslullle1ding (stomp NS) op      sing zijnde eisen z.ijn door NRC geschrapt, zodat
het reactorvat hebben afgedicht. Deze succesvolle      ruwweg 50 eisen overbleven.
operatie is thans voltooid en wordt In het hoofdstuk " Het
onderhoud van de centrale" uitvoerig beschreven.       Fase 2: opstelling van ontwerpeisen.
                               In 1985 is het Electric Power Research lnstitute (EPRI)
       Risico-analyse                 begonnen met het opstellen van een serie ontwerpeisen
                               voor de ALWR, die gebundeld z11n in het Utility Require-
Enige Jaren geleden is in het kader van de veiligheids-   ments Document (URD) . Dit URD geeft de technische
studies begonnen met een beperkte risico-analyse.      basis voor het ontwerp van toekomstige verbeterde en
Mede op grond van discussie door het parlement moet     gestandaardiseerde lichtwater-reactoren. Het URD is nu
deze studie worden uitgebreid tot een complete. proba-    aan de NRC aangeboden voor goedkeuring.
bilistische risico-analyse (PRA). Hierin zullen ook de
risico's samenhangend met de revisieperiode en met een    Fase 3: ontwikkeling van de passieve ALWR
eventuele verspreiding van radioactiviteit in het milieu   Sinds 1989 wordt in deze fase aan de hand van het URD
worden betrokken. Deze zeer gecompliceerde problema-     het ontwerp beoordeeld van twee specifieke passieve
tiek vergt grote deskundigheid en Inzet van de bij dit    ALWR's die door het Amerikaans Department of Energy
project betrokken medewerkers. Ook in 1991 werd in het    zijn geselecteerd voor verdere ontwikkeling: de AP-600
kader van de PRA nauw samengewerkt met KEMA en        van Westinghouse en de SBWR van Genera! Electric. In
het Amerikaanse bedrijf Science Applications Internatio-   het verleden is de overtuiging gegroeid dat een goed
nal Corporatlon (SAIC). In verband hiermee vonden      ontwerp alleen kan ontstaan als controle wordt uitge-
diverse werkbezoeken aan de Verenigde Staten plaats.     oefend door middel van sterke ondersteuning door de
                               exploitanten van bestaande kerncentrales.
In opdracht van de overheid werd in de loop van 1991     Een grondige technische controle door de toekomstige
door IPERS, een onafhankelijk team van deskundigen      gebruikers moet verzekeren dat het ontwerp aan alle
van het IAEA, onderzocht of de PRA op de juiste wijze    eisen van de gebruiker voldoet, voordat het ontwerp