Publicatie Laka-bibliotheek:
Vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Deel b: hoofdlijnen uit de inspraak

AuteurRARO, Min.EZ
1-01-0-23-34.pdf
Datumjanuari 1986
Classificatie 1.01.0.23/34 (NIEUWE KERNCENTRALES - LOCATIEKEUZE)
Voorkant

Uit de publicatie:

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 17 januari 1986

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en van Sociale Zaken en
 Werkgelegenheid, het rapport aan met de hoofdlijnen uit de inspraak 
op het beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales.
Ik verzoek u het rapport als deel b in de reeks Kamerstukken die
betrekking hebben op de Planologische Kernbeslissing inzake 
vestigingsplaatsen voor kerncentrales op te nemen.

De Minister van Economische Zaken,
G. M. V. van Aardenne