Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie en duurzame ontwikkeling

AuteurRU Utrecht, W.Turkenburg
1-01-0-00-62.pdf
Datum1994
Classificatie 1.01.0.00/62 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

1. INLEIDING OP DE WORKSHOP

Inleider: W.C. Turkenburg

1.1 Discussies over het broeikasprobleem, dat veroorzaakt wordt door
onze energiebehoefte en de wijze waarop wij in die behoefte voorzien, 
hebben ertoe geleid dat in diverse kringen opnieuw de vraag wordt gesteld 
wat kernenergie voor onze energievoorziening kan betekenen en in 
hoeverre het gebruik van kernenergie een bijdrage kan leveren aan de 
oplossing van het broeikasprobleem. 
Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan bij 
ongewijzigd beleid de mondiale uitstoot van C02 tengevolge van ons 
energiegebruik toenemen van 6 Gigaton koolstof in het jaar 1990 tot 
circa 25 Gigaton koolstof in het jaar 2100, zoals in figuur 1.1 te zien is. 
Willen we het probleem van klimaatverandering beheersbaar houden, 
dan zou de uitstoot niet toe maar juist af moeten nemen, tot minder dan 
3 Gigaton koolstof per jaar.

1.2 Er zijn vele min of meer technische mogelijkheden om tot
vermindering van de C02-uitstoot te komen. Een van de opties is 
kernenergie. Van ieder van deze opties kan men eisen dat inzet ervan 
alleen mag plaatsvinden wanneer dat niet strijdig is met het streven een 
duurzame ontwikkeling van de samenleving te realiseren.
Het streven naar duurzame ontwikkeling is echter meer dan het oplossen 
van het broeikasprobleem. Voor de energievoorziening betekent 
duurzame ontwikkeling:
(1) het kunnen voorzien in de energievraag die voortvloeit uit de
gewenste sociaaleconomische ontwikkeling; 
(2) het realiseren van een energiesysteem dat betrouwbaar functioneert;
(3) een energievoorziening die niet tot milieuproblemen leidt; en
(4) een energievoorziening die voorkomt dat grondstoffen en hulpbronnen
uitgeput raken. Binnen die context moet ook kernenergie gewaardeerd worden.