Publicatie Laka-bibliotheek:
Nucleaire technologie voor energie en gezondheid. Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur

AuteurNRG
1-01-0-00-102.pdf
Datumapril 2020
Classificatie 1.01.0.00/102 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Nucleaire technologie voor energie en gezondheid
Een NRG-visie op de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur

Voorwoord & Verantwoording
In 2017 verscheen het eindrapport van de Hoog Ambtelijke Werkgroep nucleair 
landschap (HAW).
De achtergrond van dat rapport is:
“In het najaar van 2016 is op voorspraak van de bewindspersonen van EZ, IenM, 
FIN en VWS de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap (HAW) ingesteld met 
als doel om het nucleaire landschap in Nederland in kaart te brengen, de 
financiële risico’s voor de overheid te inventariseren en beleidsopties voor de 
toekomst van het nucleair landschap in Nederland in beeld te brengen.”

Als onderdeel van deze studie is de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland 
(2016) geïnventariseerd en zijn de beleidsopties voor nucleaire geneeskunde, 
kernenergie en nucleair onderzoek in kaart gebracht. Dit gebeurde mede in het licht 
van de bouw van de PALLAS-reactor als opvolger van de HFR.

De verhuizing van het PALLAS-dossier van het ministerie van EZK naar VWS vormde voor 
EZK in april 2018 aanleiding tot een heroriëntatie op de toekomst van nucleair 
onderzoek in Nederland. Onderdeel daarvan is het onderzoeksprogramma van NRG dat 
gefinancierd wordt door het ministerie van EZK. Op 12 februari 2019 heeft de Externe 
Beoordelingscommissie, die het ministerie en NRG adviseert over dit programma, NRG 
verzocht een visiedocument voor de nucleaire kennisinfrastructuur op stellen als basis 
voor onder andere het NRG onderzoeksprogramma na 2020.

Met inachtneming van de nog niet uitgewerkte opties van de Hoog Ambtelijke Werkgroep 
motiveert NRG in dit document het nut en de noodzaak voor het (met publieke middelen) 
investeren in Nederlands nucleair onderzoek. Het resultaat geeft een visie op de 
perspectieven en kansen van een adequate nucleaire kennisinfrastructuur voor onder 
meer de energietransitie en de nucleaire gezondheidszorg. Deze visie kan gebruikt 
worden om:
l Een vervolg te geven aan beleidsvorming op de gebieden nucleaire geneeskunde,
kernenergie en nucleaire technologie.
l Financiering van programma’s te beargumenteren waarmee de Nederlandse
nucleaire competenties op deze terreinen voor de komende jaren zeker worden
gesteld.

Bij het schrijven van dit document is een aantal experts op het gebied van energie 
en gezondheid binnen Nederland geconsulteerd. NRG draagt verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van dit document.