Publication Laka-library:
Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'

AuthorMin. I&M
1-01-8-56-08.pdf
DateOctober 2015
Classification 1.01.8.56/08 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Advies Reikwijdte en Detailniveau
Milieueffectrapport
Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS'
Datum 17 september 2015

Inleiding
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (hierna genoemd PALLAS) heeft het
voornemen om in Petten een nieuwe reactor met een maximaal thermisch vermogen
van 55 MW te bouwen en te exploiteren. Deze gaat de huidige reactor in
Petten, de Hoge Flux Reactor (HFR), op termijn vervangen. Voor de bouw en het
gebruik van de nieuwe reactor moeten ondermeer vergunningen op grond van de
Kernenergiewet en de Waterwet worden aangevraagd. De Minister van
Infrastructuur en Milieu (I&M) is het bevoegd gezag voor beide vergunningen.
Ter onderbouwing van de besluitvorming over de vergunningaanvragen wordt de
procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)1 doorlopen. De coördinatie van
de m.e.r.-procedure berust bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming. Dit Advies reikwijdte en detailniveau geeft aan hoe het
milieueffectrapport (MER) moet worden opgezet.