Publication Laka-library:
Nieuwe onderzoeksreactor Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

AuthorCommissie mer
1-01-8-56-06.pdf
DateAugust 2015
Classification 1.01.8.56/06 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Nieuwe onderzoeksreactor Petten
Advies over reikwijdte en detailniveau
van het milieueffectrapport
13 augustus 2015 / rapportnummer 3042

1. Hoofdpunten voor het MER
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (hierna ‘PALLAS’) wil 
in de gemeente Schagen, op de onderzoekslocatie Petten, een nieuwe 
onderzoeksreactor met een vermogen van maximaal 55 MW bouwen en exploiteren. 
Met deze reactor zullen medische en industriële isotopen worden geproduceerd 
en zal nucleair onderzoek worden gedaan. Hij zal de Hoge Flux Reactor 
(hierna ‘HFR’) vervangen, die zich op diezelfde onderzoekslocatie bevindt en 
op enig moment zal worden gesloten en ontmanteld.
Voor de bouw en exploitatie zijn onder andere vergunningen op grond van de 
Kernenergiewet (Kew), de Waterwet en mogelijk ook de Natuurbeschermingswet 
nodig. Ter onderbouwing van het besluit over de Kew-vergunning wordt een 
project-MER opgesteld. De Minister van Infrastructuur en Milieu is het 
bevoegd gezag voor de Kew. De coördinatie van de vergunningverlening berust 
bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS).
De mededelingsnotitie stelt dat voor de realisatie van het voornemen niet 
alleen een aantal vergunningen vereist is, maar dat ook het bestemmingsplan 
van de onderzoekslocatie Petten moet worden herzien en dat hiervoor een 
separate procedure zal worden doorlopen. Voor deze planherziening zal een 
plan-MER worden opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage 
(hierna ‘de Commissie’)1 geeft in dit advies aan wat de reikwijdte en het 
detailniveau dienen te zijn van het op te stellen project-MER voor de 
vergunningaanvraag. Het advies is dus niet geschreven voor het op te 
stellen plan-MER.