Publication Laka-library:
Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor Pallas

AuthorMin. I&M
1-01-8-56-07.pdf
DateOctober 2015
Classification 1.01.8.56/07 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Samenvatting zienswijzen
Onderzoeksreactor PALLAS
16 september 2015

Leeswijzer
Op 26 mei 2015 is van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (verder PALLAS) 
in verband met haar voornemen tot de bouw van een onderzoeksreactor in Petten 
een mededelingsnotitie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen.
Gedurende de periode van 4 juni 2015 tot en met 15 juli 2015 heeft de 
mededelingsnotitie ter inzage gelegen bij het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu in Den Haag en bij de gemeente Schagen. 
Tevens was de mededelingsnotitie vanaf dat moment in te zien op de website van 
de ANVS en de Rijksoverheid. In het kader van het Espoo-Verdrag zijn ook alle 
bij Espoo aangesloten landen van het initiatief op de hoogte gebracht.
Op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht is een ieder 
in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze op de inhoud 
van de mededelingsnotitie schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken. Per post 
en e-mail zijn er zienswijzen binnengekomen. Daarnaast bestond er de mogelijkheid 
om mondeling en schriftelijk zienswijzen in te dienen tijdens de informatieavond 
op 11 juni jl. in Petten. In totaal zijn er 50 zienswijzen op de mededelingsnotitie 
ingediend.