Publicatie Laka-bibliotheek:
Rapportage Onderzoek tarieven COVRA

AuteurKPMG
1-01-9-10-57.pdf
Datumfebruari 2022
Classificatie 1.01.9.10/57 (COVRA - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (hierna: COVRA) is als enig bedrijf in

Nederland verantwoordelijk voor de opslag en eindberging van radioactief afval.
COVRA brengt hiervoor tarieven in rekening bij aanbieders van afval ter dekking van 
de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit betreft voor het meeste afval ook de kosten 
voor de realisatie van de eindberging. 
COVRA moet haar tarieven op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze
vaststellen. De toezichthouder (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming: ANVS) heeft geconstateerd dat een goede duiding van deze
begrippen ontbreekt waardoor de toezichthouder de tarieven niet goed kan toetsen 
aan deze begrippen.

Vraagstelling
Er is behoefte aan inzicht in de wijze waarop de kostprijzen en tarieven van COVRA
in het kostprijsmodel tot stand komen, inclusief gehanteerde uitgangspunten en de
wijze waarop de kosten van de eindberging zijn vertaald naar de tarieven. Verder is 
er behoefte aan inzicht in de governance rondom het kostprijsmodel. Dit betreft
een beschrijving van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen met
betrekking tot de vaststelling van de tarieven, de gehanteerde uitgangspunten, en de
kosten voor de eindberging. Tot slot is er ten aanzien van het toetsingskader 
behoefte aan een eerste denkrichting voor de nadere duiding van de begrippen
‘transparant’, ‘objectief’ en ‘niet-discriminerend’.
De specifieke onderzoeksvragen op elk van deze drie onderdelen, i) kostprijsmodel,
ii) governance rondom het kostprijsmodel en iii) toetsingskader, vormen de basis 
voor deze rapportage. Deze zijn opgenomen in bijlage A.