Publicatie Laka-bibliotheek:
Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER Pallas

AuteurGemeente Schagen
1-01-8-56-12.pdf
Datumseptember 2016
Classificatie 1.01.8.56/12 (PALLAS PETTEN - VERGUNNINGSPROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Reactienota Mededelingsnotitie plan-MER Pallas
6 september 2016

Inleiding
Op 18 januari 2016 is van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (verder 
PALLAS) in verband met haar voornemen tot de bouw van een nieuwe nucleaire 
reactor in Petten een mededelingsnotitie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) ontvangen.
Gedurende de periode van 12 februari tot en met 24 maart 2016 heeft de 
mededelingsnotitie ter inzage gelegen bij de gemeente Schagen. Tevens was 
de mededelingsnotitie vanaf dat moment in te zien op de website van de 
gemeente.
Van de terinzagelegging is kennisgeving gedaan in het Noordhollands Dagblad, 
het Schager Weekblad, het Gemeenteblad en de Staatscourant. De 
mededelingsnotitie en de kennisgeving zijn verstuurd naar diverse overheden 
en instanties. In het kader van het Espoo-Verdrag (Verdrag inzake milieu-
effectrapportage in grensoverschrijdend verband) zijn ook alle aangesloten 
landen van het initiatief op de hoogte gebracht. Een viertal landen heeft 
aangegeven interesse te hebben om het traject te willen volgen, maar er 
zijn geen inhoudelijke reacties van ontvangen. 

Reacties: zienswijzen en adviezen
Op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht is een 
ieder in de periode van terinzagelegging in de gelegenheid gesteld zijn of 
haar zienswijze op de inhoud van de mededelingsnotitie schriftelijk, per 
e-mail en/of mondeling kenbaar te maken. Daarnaast zijn diverse (overheids)
instanties gevraagd om advies te geven over de reikwijdte en het 
detailniveau van het op te stellen MER. Per post en e-mail zijn zienswijzen 
en adviezen (tezamen: reacties) binnengekomen. In totaal zijn er 14 
reacties op de mededelingsnotitie ingediend, van:
1. Dhr. D. B
2. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
3. RUD Noord-Holland Noord
4. Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij!
5. Natuurmonumenten
6. gemeente Bergen
7. Duurzaam Natuurlijk Alternatief
8. LAKA/Greenpeace
9. Stichting Duinbehoud
10. Hoogheemraadschap
11. Dorpsraad Petten
12. OFS Sector Recreatie & Toerisme
13. Veiligheidsregio NHN
14. Rijkswaterstaat