Publicatie Laka-bibliotheek:
Milieu-effectrapport Wijzigingen kernenergiecentrale Dodewaard

AuteurGKN
Datumjuni 1994
Classificatie 1.01.8.13/01 (DODEWAARD - VERGUNNINGEN, BEZWAREN, PROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

1 INLEIDING
De N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) heeft het voornemen een
aantal wijzigingen aan te brengen in de kernenergiecentrale Dodewaard (KCO), die moeten
leiden tot een verhoging van de veiligheid van de centrale. Daarbij wordt ernaar gestreefd de
veiligheid van de centrale zoveel als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming te brengen met
de huidige inzichten op het gebied van nucleaire veUigheid. Oe wijzigingsvoorstellen zijn tot
stand gekomen op basis van een uitgebreide evaluatie van de nucleaire veiligheid en stralenbescherming.
Een dergelijke evaluatie is aan GKN als voorschrift opgelegd. Om deze wijzigingen
te mogen doorvoeren is een wijzigingsvergunning vereist.
Ook omelat de laatste complete vergunning uit 1988 in 1992 door de Raad van State is
vernietigd, is de aanvraag van een compleet nieuwe vergunning voor de gehele centrale
noodzakelijk geworden. Thans is de kerncentrale Dodewaard in werking op grond van enkele
oude vergunningen en een zogenaamde gedoogbeschikking, die tijdelijk een vereiste vergunning
vervangt. Eén van de bepalingen in de gedoogbeschikking vergt het indienen van een
nieuwe vergunningaanvraag op uiterlijk 31 december 1994.
Naast een nieuwe vergunning op grond van de Kernenergiewet wordt tevens een nieuwe
vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) aangevraagd.
Deze vergunningen zullen de oude vergunningen op dit gebied vervangen.
Voor het verkrijgen van deze nieuwe vergunningen moet een milieu-effectrapport (MER)
worden opgesteld en een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Het MER betreft de wijzigingen
aan de KCD en is opgesteld op basis van de richtlijnen die het bevoegd gezag, gevormd door
de ministers van EZ, VROM, WVC, SZW en V&W, daarvoor op 29 maart 1993 heeft vastgesteld.
Bij het samenstellen van deze richtlijnen heeft het bevoegd gezag zich laten adviseren door
onder andere de Commissie voor de milieu-effectrapportage te Utrecht. Met betrekking tot de
richtlijnen was er voor een ieder de mogelijkheid tot inspraak.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.