Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2016 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-92.pdf
Datummaart 2017
Classificatie 1.01.8.10/92 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

algemene beschouwingen


Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1
januari 2004, zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de
kernenergiecentrale Dodewaard in 1997 vervroegd te staken. Op 26 maart 1997
werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektriciteitsnet en op 1 juli van
datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel
voor beëindigd. Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenergiecentrale
Dodewaard ingezet.
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconser-
veerd voor een Wachttijd van 40 jaar. Na deze Wachttijd zal de centrale definitief
ontmanteld worden.


In 2016 stonden de volgende onderwerpen centraal:
•    beheer van de Veilige Insluiting
•    financiële zekerheidstelling amoveringskosten Kernenergiecentrale Dodewaard
beheer van de Veilige Insluiting


De Kern Fysische Dienst, inmiddels Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbe-
scherming (ANVS), gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wachttijd (WA) in
te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergiewetvergun-
ning voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale van kracht.


Tijdens het verslagjaar is door de ANVS de status van de installatie gecontroleerd.
Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en
beveiliging gecontroleerd en is drie keer een inspectie op de terreinen uitgevoerd.


Uit alle contacten met de ANVS is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting
(de conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.


GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan de ANVS en andere belang-
hebbenden. Daarin komen de onderwerpen Bedrijf en onderhoud, Lozingen van
radioactiviteit, Stralingsbescherming, Conventionele milieuaspecten en Organisatie
aan de orde.


De status van de Kernenergiecentrale Dodewaard is door de IAEA met instemming
van Euratom per 16 september 2013 vastgesteld als zijnde "Closedown Phase (in
state of Preservation)".