Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2014 GKN

AuteurGKN
1-01-8-10-90.pdf
Datummaart 2015
Classificatie 1.01.8.10/90 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:
   algemene beschouwingen


   Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per l
   januari 2004, zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de
   kernenergiecentrale Dodewaard in 1997 veNroegd te staken. Op 26 maart 1997
   werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektriciteitsnet en op l juli van
   datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel
   voor beëindigd. Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenergiecentrale
   Dodewaard ingezet.
   GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconser-
 veerd voor een Wachttijd van 40 jaar. Na deze Wachttijd zal de centrale definitief
   ontmanteld worden .


 In 2014 stonden de volgende onderwerpen centraal :
 ■   beheer van de Veilige Insluiting
    financiëlezekerheidstelling amoveringskosten Kernenergiecentrale Dodewaard
beheer van de Veilige Insluiting


De Kern Fysische Dienst (KFD) gaf op l juli 2005 toestemming om de periode Wacht-
tijd (WA) in te laten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergie-
wetvergunning voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale
van kracht.


Tijdens het verslagjaar is door de KFD de status van de installatie gecontroleerd.
Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygiëne, archivering en
beveiliging gecontroleerd en is een aantal inspecties op de terreinen uitgevoerd.


Uit alle contacten met de KFD is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting
(de conseNering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.


GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning , drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan de KFD en andere belang-
hebbenden . Daarin komen de onderwerpen Bedrijf en onderhoud, Lozingen van
radioactiviteit, Stralingsbescherming, Conventionele milieuaspecten en Organisatie
aan de orde.


De status van de Kernenergiecentrale Dodewaard is door de IAEA met instemming
van Euratom per 16 september 2013 vastgesteld als zijnde "Closedown Phase (in
state of PreseNation)".