Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag 2018

AuteurGKN
1-01-8-10-72.pdf
Datumjuni 2019
Classificatie 1.01.8.10/72 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

algemene beschouwingen

Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1 ja-
nuari 2004, zoals oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de kern-
energiecentrale Dodewaard (KCD) in 1997 vervroegd te staken. Op 26 maart 1997
werd de installatie afgeschakeld van het landelijke elektriciteitsnet en op 1 juli van
datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel
voor beëindigd. Daarmee werd het afbouwtraject van de kernenergiecentrale Do-
dewaard ingezet.
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en geconser-
veerd voor een Wachttijd van 40 jaar. Na deze Wachttijd zal de centrale definitief
ontmanteld worden.

In 2018 stonden de volgende onderwerpen centraal:
▪   beheer van de Veilige Insluiting
▪   financiële zekerheidstelling amoveringskosten Kernenergiecentrale Dodewaard


beheer van de Veilige Insluiting

De Kern Fysische Dienst, inmiddels Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescher-
ming (ANVS), gaf op 1 juli 2005 toestemming om de periode Wachttijd (WA) in te la-
ten gaan. Op dat moment werd het deel WA van de Kernenergiewetvergunning
voor Buitenbedrijfstelling en Wachttijd van de kernenergiecentrale van kracht.

Tijdens het verslagjaar is door Toezicht Houdende Instanties de status van de installa-
tie gecontroleerd. Hierbij zijn (personele) organisatie, bedrijfsvoering, stralingshygi-
ene, archivering en beveiliging gecontroleerd en zijn inspecties op de terreinen uit-
gevoerd.

Uit alle contacten met de ANVS is gebleken dat het beheer van de Veilige Insluiting
(de conservering) op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt.

GKN stelt daarnaast, zoals voorgeschreven in de Kernenergiewetvergunning, drie-
maandelijks een rapport op dat is geadresseerd aan de ANVS en andere belang-
hebbenden. Daarin komen de onderwerpen Bedrijf en onderhoud, Lozingen van ra-
dioactiviteit, Stralingsbescherming, Conventionele milieuaspecten en Organisatie
aan de orde.