Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarrekening N.V. GKN 2000

AuteurGKN
1-01-8-10-62.pdf
Datumapril 2001
Classificatie 1.01.8.10/62 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

AARD VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

De Vennootschap is opgericht op 2 februari 1965 en heeft ten doel het stichten
en exploiteren van de eerste Nederlandse kernenergiecentrale, met het oogmerk de
Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven in de gelegenheid te stellen
praktische ervaring en kennis op te doen ten aanzien van de opwekking van
elektrische energie door middel van kernsplijting alsmede alle handelingen die
daarmede verband houden in de ruimste zin van het woord.

Alle aandelen in de vennootschap worden sinds 26 oktober 1989 gehouden door B.V.
Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor. (B.V. NEA voorheen genaamd
N.V. Sep)

In maart 1997 is de productie met de kernenergiecentrale Dodewaard beëindigd en
de centrale buiten bedrijf gesteld. Ingevolge een met Sep gesloten
samenwerkingsovereenkomst zal de vennootschap zorgdragen voor
buitenbedrijfstelling en conservering van de kernenergiecentrale Dodewaard en
kunnen de kosten daarvan ten laste van de voorziening worden gebracht.

Vanaf 1 januari 1998 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennoot-
schapsbelasting. Door gefaseerde invoering is de belastingdruk gedurende 1998,
1999, 2000 en 2001 nihil. Voor de vennootschapbelasting is een fiscale eenheid
met NEA aangevraagd.

Er vindt overleg plaats tussen NEA en de overheid om, in overeenstemming met het
advies van de adviescommissie herstructurering elektriciteitsproductiesector,
tot overdracht van de aandelen van de GKN aan COVRA N.V. en daarmee uiteindelijk
aan de overheid te komen, onder gelijktijdige aflossing van de lening van GKN
aan B.V. NEA.
Ter voorbereiding daarop heeft in 1999 reeds een due diligence plaatsgevonden op
de door GKN getroffen voorzieningen voor opwerking van bestraalde en ontladen
splijtstof en voor de sluiting van de centrale. Hieruit volgt dat geen
aanpassing van de berekeningsgrondslagen voor de voorzieningen noodzakelijk is.
Er wordt daarbij uitgegaan van ongewijzigd overheidsbeleid aangaande
kernenergie.