Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1994

AuteurGKN
1-01-8-10-43.pdf
Datum1995
Classificatie 1.01.8.10/43 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Algemene beschouwingen

Evenals de twee Vl)orgaanc.le verslagiar<>n was 1994 een jaar vol activiteiten rond de
nieuw aan te vragen vcrgu11nin~en.
GKN stond voor de taak om aan drie bdangri jke voorwaarden uit inuen de beschikbare tijd uit te werken
en de resultat,·11 tijdig gerf'ed te hebben vo(>1 presentatie aan de overheid. Om de
ingewikkelde materie loegankdtjk tC' make11 voor ren breed publiek zijn van de
belangrijkste Jowme11len ,;amenvattingen in hrochurevorm wtgebracht.

Probabilis tische Veilighe idsa nalyse

De vei!lglw1d van een tedm1sche mst.allalic kan mei behulp van tv,ee soorten analy-
St'Sgf'toet<;I wordrn: een de1erm1111stischC' (bep.:ilende) en een probabilistische
(waarschijnlijkhe1ds-)analys('. De dr1em11111stische analyse gaat uit van de werkelijk
bt><:la,rnde situatie \an dC' 111stall:itie en stelt het ve1ligheidsruve.Ju vast aa11 de hand
van de gestelde regels. De probab1listisd1e aanpak gaat i1it van h)'flothel1sche situ-
alles en hanteert het principe dat alles kan falen . ✓ .elFs    wanneer aan alle voorschriften
wordt voldaan. Een probab1hstische veiligheidsanalyse. meestal aangeduid met de
Engelse alkort111g PSA ('Probabilistic Safety Analysis'). beschouwt alle theoretisch
denkbare stonngen dw zouden kll11nen leiden tot het verstoren va11 de bedrijfspro•
cessen.

Overeenkomstig de SA-resultaten op I ft'bman r994 aan de toezichthoudende overheidsinstan-
11es aangehoden
De afsluiting \an deze PSA-st11 overce11kcm1stig dje vcrgunnmgsbasis werd
bedreven. De bedrijfservaringen opgedaan biJ dt' eigen en ;rnclere kerll(mergiecentra-
lcs werden m het evaluatieproces 111<::egenomen en ook elementen als vcroude1 ing en
kwalificatie van materialen. rnmpmwnten en systemen werden onder de loep geno-
men. De IVE braC"hl een aan1al verschilp1111ten ~,an het lid1l lussen de bestaande en
de gewenste situatie. Uit c.lC' verschillen werden dit· onderwerpen gesrlecleerd die
redelijkerwijs gesproken in ;rnnmerking komen voor verbetering en r•
d\"n van de nieu\\e vNgunningen wil gaan doorvoeren.