Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1993

AuteurGKN
-
Datum1994
Classificatie 1.01.8.10/42 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

         Algemene beschouwingen


         Aanvraag nieuwe Vergunning

  De consequenties van de vernietiging in 1992 van de
  bestaande vergunning hebben een beslissend stempel
  gedrukt op de gebeurtenissen gedurende het verslagjaar
  1993. Voor een nadere toelichting op de achtergronden
  hiervan wordt verwezen naar het jaarverslag 1992.
  Daarin wordt uitvoerig Ingegaan op de gecompliceerde
  vergunningsproblematiek waarmee de N.V. GKN in de
  loop van dat jaar Le maken kreeg.

  Vanaf augustus 1992 zijn intensieve activiteiten
  ontplooid om zo snel mogelijk een nieuwe vergunning te
  verkrijgen. Dit proces werd gestart onder de verantwoor-
  delijkheid van Genera! Eleclrlc, het bedrijf dat aan de
  basis heeft gestaan van het ontwerp van de centrale
  Dodewaard. GKN bracht de activiteiten onder in het
  GKN Upgrade Project, kortweg GUP genaamd.

  Het GUP-project kreeg een drie-fasen-structuur:
  • fase 1: uitvoering van een integrale veiligheidsevalu-
   atie met daarop aansluitend het opstellen van een
   veiligheidsconcept, een concept-ontwerp voor wijzi-
   gingen In de installatle en een kostenschatting voor
   fase ll. Fase I kwam op 31 januari 1993 gereed;
  • fase Il: opstel len van de vergunningsaanvraag, het
   vervaardigen van een veiligheidsrapport met de bijbe-
   horende onderbouwing, het maken van een basisont-
   werp voor wijzigingen en van een kostenschatting voor
   fase 111. De planning is erop gericht fase Il juli 1994 at
   te ronden;
  • fase 111: het maken van detailontwerpen voor de wijzi-
   gingen tijdens de aanvraagprocedure en de uitvoering
   van de wijzigingen nadat de vergunning van kracht
   geworden is. Fase 111 zal eind 1997 zijn afgerond.

  Volgens planning werd in januari 1993 de eerste GUP-
  fase afgesloten met de afronding van het technische
  gedeelte van de integrale veiligheidsevaluatie en de defi-
  niëring van een aantal voorgestelde wijzigingen aan de
  installatie. Die wijzigingen worden aangebracht om de
  centrale op een veiligheidsniveau te brengen dat zoveel
  als redelijkerwijs mogelijk voldoet aan de laatste inzich-
  ten op het gebied van de nucleaire vefligheid.

  Onmiddellijk na de beëindiging van de eerste project-
  fase werd voorde fasen Il en 111 gekozen voor een gewij-
  zigde projectstructuur en kwam de verantwoordelijkheid
  te liggen bij een Nederlands consortium, bestaande uit
  KEMA, NUCON en ECN. Genera! Electric voert voor
  fase 11 wel een aantal specifieke analyses uit.
  De nieuwe structuur bood meer mogelijkheden om te
  voldoen aan de voor de uftvoering van het project opge-
  legde randvoorwaarden, te weten:

  a) de beheersing van de kosten en de beperking van de
    inzet van GKN-personeel, en

  b) de garantie van een procedurele behandeling die
    geheel in overeenstemming is met alle in de gedoog-
    beschikking vervatte voorwaarden.

  De noodzaak tot een beheersing van kosten en tot hel
  voldoen aan de in de gedoogbeschikking gestelde eisen,
  spreekt voor zicl1. Wat misschien minder vanzelfspre-
  kend lijkt, is het element "beperking van de inzet van
  GKN-personeel". Het overgrote deel van de GKN-mede-
  werkers is nodig voor de veilige bedrijfsvoering van de
  centrale. De voor de verwerving van de vergunning

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.