Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1990

AuteurGKN
1-01-8-10-34.pdf
Datummei 1991
Classificatie 1.01.8.10/34 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

      Algemene beschouwingen


In 1990 heeft de GKN haar vîjfde lustrum gevierd              Buitenbedrijfslelling
Dat vier Jaar na de oprichting van de Naamloze Vennoot-
schap in 1965 de exploitatie van de kernenergiecentrale    Conform het Elektriciteitsplan 1991 - 2000 is besloten de
Dodewaard daadwerkelijk ter hand genomen kon         buitenbednJfstelting van de centrale Dodewaard te
worden zegt voldoende over de voortvarendheid, waar-     verschuiven van 1 januari 1995 naar 1 januari 1997. Hier-
mee de toen nog jonge GKN haar plannen wist te reali-     door wordt het mogelijk de betekenis van de centrale
seren. Tevens moet w aardering worden opgebracht voor     Dodewaard voor verdere toepassingen van kernenergie
de snelheid en gedegenheid waarmee de vergunning       ,n Nederland nader te onderzoeken. Bij dit onderzoek
verlenende instantie wist in te spelen op dil nieuwe type   za l worden uitgegaan van de gedachte, dat 1n Nederl and
centrale in ons land. Diezelfde voortvarendheid 1s karak-   verdere uitbreiding van de toepassing van kernenergie
teristiek gebleven voor de GKN en het spreekt dan ook     voor elektriciteitsopwekking op z'n vroegst in het begin
bijna vanzelf. dat het 25- jarig bestaan me1 een breed    van de 21e eeuw zal kunnen plaatsvinden. Daarnaast
opgezet symposium JS gevierd.                 worden de consequenties gefnventarlseerd, verbonden
                               aan een eventueel langer in bedrijf houden van Dode-
Buitenlandse sprekers behandelden onderwerpen als       waard met als oogmerk het behoud van kennis en erva-
passief veilige reactoren. de gebruikerse1sen die daa raan  ring mei de toepassing van kernenerg ie.
gesteld dienen te worden en de gevolgen van kleine
doses ioniserende straling in menselijk weefsel In een    Inm iddels is een aanvang gemaakt met hel in kaart bren-
audiovisuele presenta tie werd de verbondenheid met      gen van noodzakelijke maatregelen voor een eventueel
Genera! Electric Nuclear Energy (GE) nog eens nader      naar een verdere toekomst verschuiven van de datum
belicht.                           van buitenbedrijfslell1ng va.n de centrale.

GE reikte bij die gelegenheid de plaquette uil voor meer   In het kader van het project " Herbezinning Kernener-
dan 75% beschikbaarheid van de installatie gedurende     gie" · worden veil igheidsstudies en risico-analyses uitge-
het jaar 1989. want ook gedurende di t jaar voldeed de    voerd. Deze zijn 1nm1ddels 1n volle gang en eisen een
beschikbaarheid weer aan de hoge norm die men van de     maximale Inzet van de gehele organ isatie.
centrale gewend 1s (85.1% beschikbaarheid naar vermo-
gen). zodat wederom een GE-plaquel1e aan de lange.       Rapporten Herbezinning Kernenergie, uitgegeven
ononderbroken reeks kon worden toegevoegd            door de Kernfysische Dienst naar aanleiding van het
                                reactorongeval in Tsjernobyl.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is een b oekje
uitgegeven waann verschillende onderwerpen met               Financiële resultaten van de centrale in
betrekking tol de kernenergie worden behandeld               1990

In dit verslagjaar heeit Ir. J . Wij mans wegens vervroegde  De van Sep ontvangen vergoedingen. verantwoord als
uittreding afscheid genomen van de GKN. De GKN 1s de     netto-omzet. beliepen f 87.8 mln tegenover f 71,7 mln
heer Wijmans grote dank verschuldigd voor de inzet en     in 1989. Zoals uit de jaarrekeni ng blijkt werd op de
toew1Jd1ng waarmee hi j als directeur zi1n werk heeft     spl ij tstofvoorraden een afwaardering toegepast groot
verricht                           f 8.7 mln. De splijtstofvoorraden worden thans gewaar-
                               deerd op een op de spotprijs gebaseerde vaste mini-
       Onderwaterlassen                 mumpriJs voor uranium.
                               Het post-reactor deel van de splijtstofcycluskosten steeg
Het prog ramma ''onderwaterlastechn1e-ken", om de N8-     met f 4,6 mln tot r 17,0 mln. De kosten van het aangevan-
plug aan de reactorvatwand zelf af te steunen in plaats    gen veiligheidsonderzoek veroorzaakten een stiJging van
van de in 1989 toegepaste en goedgekeurde blokkering     de kosten uitbesteed werk en andere externe kosten met
tegen de kernondersteuning, is voortgezet.          f2,4mlntotf33,1 mln.
                               In 1990 werd 409 GWh elektrische energie aan Sep gele-
Aan het einde van hel jaar was deze volledig nieuwe en    verd tegenover 362 GWh 1n 1989
nooit eerder toegepaste methode dusdanig geperfectio-
neerd, dat besloten w erd gedurende de splijtstofwissel-         GKN in aantal raden en commissies
stop in Januari/februari 1991 de afsleunconstructie te
plaatsen.                           De GKN 1s door de directie vertegenwoordigd in de
                               volgende organisaties.
Hiermee heeft de centrale -bewezen zich nog steeds te
bevinden in de frontl ijn van nieuw te ontwikkelen nucle-   - PINK (Project Instandhouding Nucleaire Kennis).
aire technieken, waardoor het bestaansrecht wederom       Dit samenwerkingsverband tussen GKN, KEMA, ECN.
wordt onderst1eept.                       NU CON en IRI wordt door het Ministerie van Econo-
Een woord van dank aan de KEMA voor de voortreffe-       mische Zaken gefinancierd. Bestudering van en mede-
lijke samenwerking in dit project 1s hier zeker op zqn     werking aan de ontwikkeli ng van geavanceerde reac-
plaats                             tortypes, computerprogrammatuur, uitbreiding van
                                opleidingsmogelijkheden in nucleaire technieken en
In hel Jaarverslag over 1991 zal de gehele onderwater-     splijtstofontwikkeling staan op het PINK-programma.
lasprocedure uitvoeriger worden beschreven, maar voor-     Coördinatie en leiding vinden plaats vanuit GKN.
uitlopend daarop willen wij thans alvast vermelden dat
de operatie In Januari 1991 zeer succesvol 1s verlopen,    - ERBVC (Externe Reactor Borssele Vel l1gheids
                                Comm1ss1e).

                               - ILONA (Commissie Integraal Landelijk Onderzoek
                                Nucleair Afval).