Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1989

AuteurGKN
-
Datum1990
Classificatie 1.01.8.10/33 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

        Algemene beschouwingen


 Invoering van de nieuwe Elektricitertswet maakte het    verslagjaar ingediend en verleend. Verschillende hierte-
 voor de GKN niet mogelijk in de zin der wet een zelf-    gen ingestelde beroepen werden verworpen.
 standig produktiebedrijl te blijven. Ampele overwegin-
 gen hebben geleid tot het besluit de aandeelhouders           Internationale ontwikkelingen
 voor te stellen hun aandelen in de GKN over te dragen
 aan de Sep.                        In het kader van de ontkopipellng van GKN en KEMA zal
                              het nodig zijn dat naast de KEMA nu ook de GKN een
Als Sep-dochter kan de centrale, net zoals voorheen     aparte overeenkomst met General Electric aangaat voor
bedreven worden als een proefcentrale, waardoor de     de samenwerking aan het ontwerp van de S,mplilied
GKN kan blijven voldoen aan de oorspronkelijk gedell-    Boiling Water Reactor. Voorbereidingen hiertoe zijn
nieerde doelstellingen, het leveren van een bewijs dat in  inmiddels in een gevorderd stadium.
Nederland op adequate en veillge wlJze van kernsplijting
gebruik kan worden worden gemaakt om elektnciteit op           Voorlichting
te wekken en bij te dragen aan het behoud en de uitbrei-
ding van nucleaire kennis in Nederland en aan innovatie   In totaal bezochten 216 groepen. ingedeeld in de hieron-
van nucleaire techme,ken. De aandelenoverdracht heeft    der vermelde categorieen. de centrale.
op 26 oktober plaatsg.evonden. waarmee een nieuwe
fase in het leven van de GKN is Ingegaan. De GKN heelt   Categorie              Aantal    Aantal
het volste vertrouwen in deze nieuwe situatie.                         groepen   bezoekers

Een woord van dank aan de vorige aandeelhouders. de     onderwijs                102     2798
produktiebedrijven, de Raad van commissarissen en de    openbaar bestuur             19      361
Raad van toezicht. gevormd door leden van de directies   politiek                  4       58
van de produktiebedrijven en aan de Commissie van      maatschappelijke organisaties       14      287
advies mag hier niet achterwege blijven. Dankzij hun    industrie                 21      414
inspanning en goede zorgen kon de GKN uitgroeien tot    overigen                 56      800
wat zij nu is en konden de doelstellingen volledig
worden gehaald.                                           216     4718
Part1r, c'est mourfr un peu. Gelukkig blijven de produk-         Stralingscontrole
tiebedrijven verbonden met de GKN door het nieuw
gevormde College van Advies, waardoor bovenstaande     In 1989 werd gedurende het hele Jaar gebruik gemaakt
uitspraak weer wordt verzach1                van het nieuwe bedrljfsdosimetrlesysteem van de lirma
                              Panasonic; dit systeem bleek tot volle tevredenheid Ie
Ondanks de lange splijtstofwissel-revisieperiode werd in  functioneren. Het werkt samen met een computer waarin
hel verslagjaar een beschikbaarheid naar vermogen van    een programma aanwezig 1s dat afkomstig is van de
75,7% gehaald, waardoor de GKN wederom kon voldoen     Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te
aan de criteria van de jaarlijkse GE-plaquette. D,t 1s te  Petten. Daarnaast werd in hel verslagjaar veel tijd
danken aan de zeer grote inzet van hel gehele perso-    besteed aan het opzetten van een eigen programma dat
neel.                            in onze situatie eenvoudiger te bedienen is en dat de
                              mogelijkheid zal bieden om elke dosisu ,llezing aan een
De voorbereiding van de definitieve afdichting van de    karwei nummer te verbinden. Hiermee moet het mogelijk
stomp NS verliep optimaal Tijdens de slop in januari van  worden betere dos,snacalculaties te maken en vervol-
het verslagjaar werd de bestaande afdichtingsplug      gens betere doslsprognoses op te stellen
verwijderd en onderzocht, in welk onderzoek geen
aanleiding werd gezien het ontwerp voor de nieuwe plug   Tijdens de splijtstofwissel slop werd voor het eerst na de
te wijzigen. De permanente afdichtingsconstructie van    verbouwing van 1988, gebrui k gemaakt van de vergrote
de stomp NB werd ontworpen, gefabriceerd en uitge-     en gewijzigde hoofd toegangscontrole hetgeen een grote
breid beproefd. Deze constructie 1s inmiddels in januari  verbetering blijkt te zijn ,
1990 Ingebouwd en wordt op zijn plaats gehouden door
een U1tschuifblokkering, die aan de kernondersteunlng    De Individuele stralingsdosis bleef ruim binnen de
Is bevestigd.                        gestelde grenzen. In totaal was de dosis voor eigen- en
                              vreemd personeel 1464 m SV
Een programma ging van start om de bestaande onder-
water lastechnieken zo te verfijnen en te perfectioneren  De lozingen van radioactieve stoffen in water en l ucht
dat deze bruikbaar kunnen zi!n voor in het algemeen     bleven in 1989 ruim btnnen de grenzen die in de vergun-
bevestigingen, die onder water In reactorvaten moeten    ning zijn vastgelegd
worden aangebracht.
                              Veel aandacht werd besteed aan verbetering van de
In het verslagjaar bestond de kernenergiecentrale twin-   kwaliteitszorg en opleiding vc;ln zowel SCD-medewerkers
tig jaar. welk feit intern werd gevierd. Een externe    als overig bedri1fspersoneel. Hiermee wordt tegemoet
viering zal plaatsvinden tn 1990, hel jaar waarin de GKN  gekomen aan de steeds hogere eisen die op deze gebie-
haar vijfentwintigjarig beslaan zal gedenken.        den worden gesteld

      COVRA                            Radioactief afval

De vergunningsaanvraag door COVRA om de rac1lite1t     In het Splijtstol Opslag Bassi n (S0B) werden 30
voor opslag van radioactieve materialen te bouwen op    speciale vaten gevuld met versneden geactiveerde
een terrein van het Sloe-gebied werd in de loop van het   kokers van splijtstofelementen. Op de gebruikelijke wijze

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.