Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1985

AuteurGKN
1-01-8-10-15.pdf
Datumapril 1986
Classificatie 1.01.8.10/15 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

       Algemene beschouwingen


Op 2 februari 1985 bestond de NV. GKN 20 jaar. Op 2     Ook de Militu Effect Papportage voor de langdurige
februari 1965 namen de eerste terremwerkzaamheden      opslagfaciliteit van radioiactief afval kwam tot stand. De
ter voorbereiding van de bouw van de centrale een      procedure voor verdere besluitvorming zal nu verder
aanvang. De bouwvergunning werd op 5 juli 1965 afge-    vervolgd moeten worden. De COVRA functioneert thans
geven waarna met de bouwwerkzaamheden kon worden      geheel voor wat betref' behandeling van laag radioactief
begonnen                          afval.
De eerste kritische kern werd op 24 juni 1968 gefor-    Het in maart genomen besluit tot het bouwen van een
meerd                            verbrandingsinstallatie voor laag radioactief afval ver-
Op 29 december 1968 werd de SEP-proef voor 50 MW      oorzaakte veel voorbereidende activiteit Het ontwerp
succesvol voltooid.                     werd voltooid, offertes werden aangevraagd en het
Sinds die dag bedraagt de cumulatieve beschikbaarheid    proces voor de verkrijging van de vergunningen werd
bijna 85°o                         doorlopen. Zowel de vergunning in het kader van de
                              kernenergiewet als die in het kader van de ruimtelijke
Op 1 september 1985 nam de heer Woldringh. die sinds    ordening werden verleend, zij het dat er haast uiteraard
de inbed'ijfsteliing van de centrale de leiding over het  - nog beroepsprocedures lopen.
bedrijf heeft gehad, afscheid om van een zeer zeker
welverdiend rustiger leven te gaan genieten. De heer    In het kader van de optimalisering van de verwerking
Woldringh heeft zich met buitengewone kennis van      van ontstaan afval wordt tevens een diepgaande studie
zaken, grote nauwgezetheid en ongeëvenaarde werklust    gemaakt van alle routes waarlangs afval ontstaat en de
van zijn taak gekweten.                   mogelijkheid om of minder afval te doen ontstaan of het
Stond aanvankelijk de centrale en het bedrijven ervan    hele reinigingsproces verder te optimaliseren.
sterk in de belangstelling en in hoog aandien, al spoedig
in de zeventiger jaren werd daarentegen de kernenergie   De in het vorige verslag reeds besproken installatie voor
sterk aangevochten. Er zijn zeker jaren geweest waarin   een op een nieuw principe gebaseerde niveaumeting
de spanningen hoog opliepen. Niettemin was ook in die    kon niet tijdig voor de stop in 1985 gereedkomen, zodat
jaren de stemming onder het personeel goed en werden    inbouw en beproeving in 1986 zullen plaatsvinden. De
de bedrijfsresultaten onverminderd op hoog peil gehou-   samenwerking met het Japanse researchinstituut achten
den: hetgeen zeker een belangrijke prestatie is waaraan   wij van zeer groot belang. Temeer daar het grootste en
het hoofd van de centrale een zeer belangrijk aandeel    meest complete researchprogramma in de wereld voor
gehad heeft.                        kernenergie in Japan bedreven wordt.

Gelukkig ziet het er naar uit dat de opvolger van de heer  Betreffende de kosten van de splijtstofcyclus kan een
Woldringh. do heer Arnold, de leiding heeft overgenomen   verheugende ontwikkeling worden geconstateerd. Zowel
aan het begin van een periode waarin zich nieuwe mo-    de kosten van de splijtstof, van de verrijking als van de
gelijkheden voor de opwekking van elektriciteit met     opwerking van verbruikte splijtstof dalen thans, terwijl
kernenergie zullen ontwikkelen.               de kosten van de fabricage zich stabiliseren. Zodra
De plaats van de centrale in Dodewaard in het hernieu-   politieke zekerheid bestaat over de opberging van radio-
wingsproces zal met zorg en creativiteit dienen te worden  actief afval valt eenzelfde tendens ook op dit gebied te
bepaald                           verwachten.

Als bedrijfsjaar was 1985 voor de centrale wederom            Enige opmerkingen over ontwikkelingen
succesvol met een bedrijfstijd van bijna 93%. Daar een          in het buitenland
van de fysische parameters, die door de KFD als toets
voor een veilig bedrijf worden aangemerkt, een volgens   In het vorige verslag werd reeds teruggezien naar het
de voorschriften te hoge waarde bereikte, moest gedu-    ongeval op Three Mile Island.
rende enige rijd het vermogen in geringe mate beperkt    Daar vaststaat dat naar de omgeving slechts zeer geringe
worden. Naar de mening van de directie was er echter    hoeveelheden radioactiviteit zijn vrijgekomen, moet
nog een zeer ruime marge aanwezig, hetgeen thans nog    worden geconstateerd, dat de oude berekeningsmodellen
onderwerp van overleg met de bevoegde autoriteiten     de lozing toen ca. tien miljoen maal overschatten.
vormt.                           De sindsdien nieuw ter beschikking gekomen gegevens
Gedurende de stopperiode werd een zeer uitgebreid      hebben nl. aan het licht gebracht dat het ongeval veel
inspectieprogramma uitgevoerd. Er was geen aanleiding    ernstiger is geweest dan tot voor kort werd verondersteld.
tot het nemen van belangrijke extra maatregelen of tot   Er blijkt ca. tweederde van de kern geheel of ten dele te
het uitvoeren van reparaties. Wel was er aanleiding om   zijn gesmolten. Wanneer ook nog in aanmerking geno-
één van de inspecties in 1986 te herhalen. Inmiddels is   men wordt dat er in feite van meet af aan een "lek" in
gebleken dat er nu tot reparatie besloten moest worden.   het insluitingssysteem aanwezig was, was dit het ongeval
                              in de hoogste gevarenklasse.
Ook voor de GKN is de verdere voortgang van de ont-     Een fysische verklaring voor het verschil in zg. bronterm
wikkelingen bij de NV. COVRA van groot belang. De      en verspreidingsmechanismen is inmiddels aanwezig en
commissie LOFRA voltooide zijn onderzoek en kwam tot    aan verdere gedetailleerde onderbouwing wordt met
een advies met betrekking tot een vestigingsplaats voor   voortvarendheid gewerkt.
een locatie voor de oprichting van een faciliteit voor   Indien nieuwe centrales met gebruikmaking van deze
langdurige opslag.                     kennis worden gebouwd, zullen de risico's voor de
                              omgeving zich niet onderscheiden van welke andere
                              industriële activiteit dan ook.