Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernafval in Nederland. Een ethisch-juridische benadering van het kernafvalbeleid in Nederland

AuteurLennart Jansen
1-01-4-10-29.pdf
Datumjuli 2015
Classificatie 1.01.4.10/29 (AFVAL - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Kernafval in Nederland
Een ethisch-juridische benadering van het kernafvalbeleid in Nederland
8-7-2015
Naam: Lennart Jansen
Studentnr.: 2503032
Begeleider: W.J. Veraart
Faculteit der Rechtswetenschappen
Rechtsgeleerdheid
Vrije Universiteit Amsterdam


Onderzoeksvraag
Naar aanleiding van het hierboven geschetste dilemma rondom de eindberging van 
nucleair afval in Nederland luidt de hoofdvraag in deze scriptie als volgt:
‘Voldoet het Nederlandse beleid betreffende de eindberging van nucleair afval aan 
de eisen gesteld in het voorzorgsprincipe, het publieke participatie principe en 
het polluter-pays principe?’

Methodologische verantwoording
Om tot de beantwoording van deze onderzoeksvraag te komen is allereerst een 
descriptief onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van informatie verkregen van het 
Laka (documentatie en onderzoekscentrum kernenergie) wordt de huidige situatie 
betreffende kernafval in Nederland geschetst. Hierbij zijn voornamelijk rapporten 
geraadpleegd. Vervolgens worden aan de hand van juridische en wetenschappelijke 
bronnen het voorzorgsprincipe, het publieke participatie principe en het polluter-
pays principe uiteengezet. Aan de hand van een literatuuronderzoek, waarin 
verschillende filosofische theorieën worden omschreven, zal het ethische belang 
van de bovenstaande principes worden uitgelicht. Ten slotte zal ik de gedane 
bevindingen uit dit onderzoek toepassen op het Nederlandse beleid betreffende 
kernafval.
Dit onderzoek is erop gericht uit te vinden of Nederland met haar kernafvalbeleid 
voldoet aan de internationaalrechtelijke standaard. Het belang van duurzame 
ontwikkeling voert hierbij de ondertoon.