Publicatie Laka-bibliotheek:
Onderzoeksgebieden voor beperking van laag en middel radioactief afval in Nederland

AuteurTwynstra Gudde
1-01-4-10-05.pdf
Datumseptember 1982
Classificatie 1.01.4.10/05 (AFVAL - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

1.  INLEIDING
l.l  Probleemstelling en opdrachtformulering
   Sinds 1967 wordt het laag en middel radioactief afval uit
   Nederland na bewerking en verpakking door het Energie On-
   derzoekcentrum Nederland (ECN) verwijderd door storting in
   de Atlantische Oceaan. Bij dergelijke stortingen van ver-
   pakt afval in de oceaan woroen zorgvuldige en internatio-
   naal vastgestelee en gecontroleerde werkmethoden gevolgd.
   uit onderzoek is tot dusverre niet gebleken dat deze wijze
   van verwijdering tot onaanvaardbare consequenties voor het
   milieu heeft geleid. Niettemin hebben deze dumpingen in de
   afgelopen jaren in toenemende mate tot een groot verzet van
   milieu-organisaties aanleiding gegeven waarbij vraagtekens
   werden gezet bij de maatschappelijke aanvaardbaarheid van
   dergelijke stortingen.
   
   In de brief van de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
   hygiëne aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
   Generaal nr. 2óg.ogg d.d. 2g oktober 1980 betreffende de
   storting van verpakt laag en middel radioactief afval in de
   Atlantische Oceaan, worden enkele opmerkingen gemaakt over
   het beleid met betrekking tot het radioactief afval in het
   algemeen.
   
   Eén van de uitgangspunten daarin is dat verspreiding van
   radioactieve stoffen en afvalstoffen in het milieu zoveel
   mogelijk moet worden voorkomen. Mede daarom is het gebruik
   van radioactieve stoffen vergunningplichtig gesteld. het
   vergunningenbeleid is restrictief, waarbij de voordelen van
   toepassing van radioactieve stoffen nauwkeurig worden afge-
   wogen tegen de mogelijke risico's voor mens en milieu.
   Het begrip radioactief afval wordt ruim geïnterpreteerd.
   hieronder worden niet alleen de niet meer te gebruiken ra-
   dioactieve stoffen en/of de radioactief besmette voorwerpen
   gerekend, maar ook die stoffen en voorwerpen die mogelijk
   met radioactieve stoffen in aanraking zijn geweest.
   Deze ruime interpretatie heeft tot gevolg dat het volume
   van wat als radioactief afval wordt beschouwd relatief vrij
   groot is, doch dat de kans dat radioactief afval door een
   niet zorgvuldige selectie toch in het huisvuil terecht komt
   tot een minimum wordt teruggebracht.
   
   Het beleid is erop gericht te vermijden dat in Nederland
   vele opslagplaatsen van radioactief afval zouden ontstaan.
   uaaron1 wordt door middel van de wettelijk erkende ophaal-
   dienst van het ECN het radioactieve afval uit het gehele
   land op één plaats verzameld waar het onder toezicht van
   deskundigen op verantwoorde wijze kan worden geselecteerd
   en geconditioneerd, waarna voor al aan niet definitieve
   verwijdering c.q. opslag kan worden zorggedragen.