Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiewet (zesde druk)

AuteurNederlandse Staat
Datum1989
Classificatie 1.01.0.40/37 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Opmerking zesde druk, bijgewerkt tot en met 1-12-1988. bewerkt door J.W.A.de Boer
Voorkant

Uit de publicatie:

INLEIDING
Aan de Memorie van Toelichting bij het ontwerp-Kernenergiewet, bij de Tweede Kamer ingediend
bij Koninklijke Boodschap van 30 januari 1960 (no. 5861), is het volgende ontleend:
De taak van de overheid op het onderhavige gebied werd in een eerder bij de Tweede Kamer
ingediende nota inzake kernenergie (Gedrukte stukken no. 4727) omschreven als het stimuleren
enerzijds en aan regels binden anderzijds van de toepassing van kernenergie. Het bijgaande wetsontwerp
bevat nu de organisatorische regels, die een gecoördineerd stimuleren van deze activiteit
door de overheid mogelijk maken, en daarnaast de beperkende regels, die door de gevaren van
radioactiviteit, verbonden aan de toepassing van kernenergie, ter bescherming van de gemeenschap
noodzakelijk worden gemaakt.
In het ontwerp zijn verder restricties opgenomen ten aanzien van het gebruik van radioactieve
stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen. Weliswaar kan men daarbij in veel gevallen
niet spreken van toepassingen van kernenergie; de aan het gebruik van deze stoffen en
toestellen verbonden gevaren zijn van dezelfde aard als die, voortvloeiende uit de toepassing van
kernenergie.
De hierboven geschetste gevaren hebben de overheid reeds eerder aanleiding gegeven tot het
stellen van regels. In de eerste plaats moge hier worden genoemd het met ingang van 1 februari
1958 in werking getreden "Veiligheidsbesluit ioniserende stralen" (Stb. 1957, 587), gebaseerd
op de Veiligheidswet 1934, dat voorziet in de wettelijke bescherming van een werknemer, die
bij zijn arbeid, ongeacht waar of in wiens dienst verricht, aan ioniserende straling kan worden
blootgesteld. Sedert de wijziging van het Hinderbesluit in oktober 1957 kunnen bij de verlening
van een vergunning op grond van de Hinderwet voor een inrichting, waarin ioniserende stralen
vrijkomen of waarin radioactieve stoffen aanwezig zijn, voorwaarden worden opgelegd ter 
voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.