Publicatie Laka-bibliotheek:
Internationaal atoomenergierecht: de betrokkenheid van Nederland bij meer dan honderd verdragen

AuteurE.P.M.W.Domsdorf
Datumfebruari 1993
Classificatie 1.01.0.40/19 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding en samenvatting
Inleiding
Op 2 december 1942 begon het atoomtijdperk, toen Fermi en zijn medewerkers erin slaagden
om gedurende korte tijd een kettingreactie in gang te houden. Op 16 juli 1945 werd
in de woestijn van New Mexico een kernbom tot ontploffing gebracht. Het kernwapentijdvak
had een aanvang genomen. Aanvankelijk is - onder invloed van de vrees voor een
nazi-kernbom – uitsluitend gekozen voor de militaire toepassing. Vervolgens was het bezit
van kernwapens niet langer het monopolie van de Verenigde Staten, maar ontstonden er
in totaal vijf kernwapenstaten. China, Frankrijk, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten werden ingevolge art. IX, lid 3 van het Non-proliferatieverdrag
zelfs erkend als de nucleaire goden. En vervolgens werd de wereld geconfronteerd met de
nucleaire bewapeningswedloop tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. In de jaren
vijftig werd een begin gemaakt met de toepassing van atoomenergie voor civiele doeleinden.
Intussen bedraagt per 1 januari 1992 alleen al het aantal atoomcentrales in de wereld
420, terwijl er 72 in aanbouw zijn.
Dit boek beoogt een beschrijving en, waar nodig, een interpretatie en analyse te geven van
een aantal verdragen, zoals deze in chronologische volgorde zijn vermeld in hoofdstuk 6.
Na enig speurwerk werden deze verdragen geselecteerd voor wat betreft de relatie met
atoomenergie.
De keuze van het in de titel vermelde woord 'atoomenergierecht' is in de eerste plaats
bepaald door de overweging, dat ioniserende straling niet slechts afkomstig kan zijn uit
de atoomkern, maar ook uit de electronenschillen. In de tweede plaats is een indeling
denkbaar, waarbij atoomenergie in ruime zijn omvat atoomenergie in enge zin als het
betreft de toepassing voor civiele doeleinden enerzijds en kernenergie, indien het betreft
defensieve doeleinden, waarbij mogelijk leemwapens worden ingezet, anderzijds. In
hoofdstuk 4 wordt uitvoerig ingegaan op de omschrijving van de begrippen atoomenergie
en atoomenergierecht.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.