Publicatie Laka-bibliotheek:
Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993

AuteurMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-14.pdf
Datumoktober 1994
Classificatie 1.01.0.03/14 (ONGELUKKEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Tweede Kamer der Staten-Generaai
                                              2
Vergaderjaar 1994-1995
             Het f unctioneren van kerncentrales
             BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
             WERKGELEGENHEID

             Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

             's-Gravenhage, 10 oktober 1994

              Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de
             Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige
             Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betreffende
             het functioneren van de Nederlandse commerciële kerncentrales.

              Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overiicht van de storingen
             in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1993.

              Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
             storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodza
             kelijk maakten. Ook hadden deze storingen geen nadelige gevolgen voor
             de omgeving.

              De storingen zijn op systematische wijze aan een nadere analyse
             onderworpen zodat passende maatregelen genomen zijn of getroffen
             kunnen worden.

             De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
             R. L. 0. Linschoten
             Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 16 226, nr. 16
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
RT94-133.RoA
Kernfysische Dienst

Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende
1993

Inleiding

 In 1993 werden in totaal 33 storingen in de twee Nederlandse
kernenergiece