Publication Laka-library:
Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen. Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapport

AuthorCommissie MER
1-01-8-56-10.pdf
DateApril 2016
Classification 1.01.8.56/10 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen
Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapport
14 april 2016 / projectnummer: 3086
Commissie voor de milieueffectrapportage

1. Hoofdpunten van het milieueffectrapport (MER)
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (hierna ‘PALLAS’) wil in de gemeente 
Schagen, op de onderzoekslocatie Petten (OLP), een nieuwe onderzoeksreactor bouwen 
en exploiteren. Met deze reactor zullen medische en industriële isotopen worden 
geproduceerd en zal nucle-air onderzoek worden uitgevoerd. Deze nieuwe reactor 
zal de Hoge Flux Reactor (hierna ‘HFR’) vervangen, die zich op diezelfde 
onderzoekslocatie bevindt en op enig moment zal worden gesloten en ontmanteld. 
Om de nieuwe reactor mogelijk te maken moet onder an-dere het bestemmingsplan 
van de onderzoekslocatie worden gewijzigd. Ter onderbouwing van de planwijziging 
wordt een plan-MER opgesteld. Initiatiefnemer voor de planwijziging is het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen en de 
gemeenteraad is bevoegd gezag in deze procedure.
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 geeft in dit 
advies aan wat de reikwijdte en het detailniveau dienen te zijn van het op te 
stellen MER. Zij beschouwt de volgende informatie als essentieel voor het 
meewegen van het milieubelang in een besluit over het bestemmingsplan, en daarmee 
als relevante informatie voor het MER:
 de onderbouwing van de beoogde doelen van het voornemen, zoals: het mede 
voorzien in de behoefte aan medische isotopen en in de vraag naar 
experimenteel bestralingson-derzoek;
 de gevolgen van alternatieve koelsystemen voor de natuur, het landschap 
en het ruimte-gebruik;
 de gevolgen van een al of niet verdiepte ligging van de reactor voor de 
natuur, het grondwater en het landschap;
 de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Zwanenwater 
& Pet-temerduinen.
Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van 
het MER. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting 
moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn 
van de inhoud van het MER.
In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke 
informatie het MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort 
op de mededelingsnotitie plan-MER van Pallas (hierna ‘de notitie’). Dat wil 
zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die naar haar mening in 
deze notitie voldoende aan de orde komen.
1