Publication Laka-library:
Advies reikwijdte en detailniveau van het Milieueffectrapport bij bestemmingsplan Pallas-reactor Petten

AuthorGemeente Schagen
1-01-8-56-11.pdf
DateSeptember 2016
Classification 1.01.8.56/11 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Advies
reikwijdte en detailniveau
van het Milieueffectrapport bij
bestemmingsplan Pallas-reactor Petten
5 september 2016
Gemeente Schagen

Ten geleide
Op 18 januari 2016 is van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (verder 
PALLAS) een "Mededelingsnotitie plan-MER" ontvangen. In deze mededelingsnotitie 
geeft PALLAS aan dat zij het voornemen heeft om een multifunctionele nucleaire 
reactor te realiseren die geschikt is voor het produceren van medische 
isotopen, industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch 
onderzoek. Deze reactor, de Pallas-reactor, dient ter vervanging van de 
huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die ruim vijftig jaar operationeel 
is en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.
Voor het realiseren van de Pallas-reactor is onder meer een aanpassing aan 
het bestemmingsplan benodigd. Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 
is dit plan m.e.r.-plichtig. Het bevoegd gezag in deze procedure is de 
gemeente Schagen. 
Doei van de m.e.r. is om de impact van het voornemen op het milieu een 
volwaardige plek te geven in de besluitvorming. In de mededelingsnotitie 
wordt een toelichting gegeven op het voornemen en van de beoogde aanpak van 
de milieubeoordeling. Het MER zal voor de voorgenomen activiteit en 
verschillende alternatieven de milieugevolgen beschrijven.

Advies reikwijdte en detailniveau
Met het Advies reikwijdte en detailniveau geeft het bevoegd gezag aan 
welke milieu-informatie het MER dient te bevatten om het milieubelang, in 
het bestemmingsplan, mee te kunnen wegen. Het bevoegd gezag heeft bij het 
opstellen van het Advies de zienswijzen op de mededelingsnotitie en de 
adviezen, zoals die van de Commissie voor de milieueffectrapportage en een 
aantal (overheidsjinstanties, betrokken voorzover deze betrekking hebben op
 het initiatief. Hiernaast is de inhoud van het Advies ook gebaseerd op de 
 wettelijke inhoudseisen aan een MER en op de Mededelingsnotitie plan-MER.
Dit Advies is geschreven voor het op te stellen plan-MER. PALLAS heeft 
namelijk in haar mededelingsnotitie aangegeven dat voor de 
vergunningprocedure voor de Kernenergiewet een separate m.e.r.-procedure 
zal worden doorlopen. Voor dat vergunningentraject zal een project-MER 
worden opgesteld.