Publication Laka-library:
Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

AuthorRaad van de Europese Unie
1-01-4-15-01.pdf
DateJuly 2011
Classification 1.01.4.15/01 (WASTE - DIRECTIVE 2011/70/EURATOM)
Front

From the publication:

L 199/48       NL              Publicatieblad van de Europese Unie                     2.8.2011                             RICHTLIJNEN

                      RICHTLIJN 2011/70/EURATOM VAN DE RAAD
                               van 19 juli 2011
       tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte
                        splijtstof en radioactief afval


DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,                          tot gezondheid en veiligheid, een samenhangend geheel,
                                        waarbij de Commissie vrij ruime bevoegdheden worden
                                        toegekend met het oog op de bescherming van de bevol­
Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen­            king en het milieu tegen de gevaren van radioactieve
schap voor Atoomenergie, en met name de artikelen 31 en 32,           besmetting (4).

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, opgesteld na
advies van een door het Wetenschappelijk en Technisch Comité      (6)   Bij Beschikking 87/600/Euratom van de Raad van
aangewezen groep van deskundigen uit de lidstaten,               14 december 1987 inzake communautaire regelingen
                                        voor snelle uitwisseling van informatie in geval van stra­
                                        lingsgevaar (5) is een kader vastgesteld voor de kennisge­
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal            ving en de verstrekking van informatie die door de lid­
Comité (1),                                   staten kan worden g