Publication Laka-library:
Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten

AuthorMin. I&M
1-01-0-60-48.pdf
DateMay 2017
Classification 1.01.0.60/48 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten
Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Doel en opzet van dit communicatieplan.

Om stralingsongevallen te voorkomen, zijn diverse maatregelen getroffen. 
Werknemers worden goed opgeleid, er is toezicht, er vinden inspecties plaats. 
Iedere vergunninghouder heeft een eigen verantwoordelijkheid en wettelijke 
verplichtingen als het gaat om veiligheid en de overheid ziet er op toe dat 
afspraken worden nageleefd. Kortom, iedereen doet er alles aan om de risico’s 
op ongelukken te verkleinen. De kans dat er in Nederland een kernongeval 
plaatsvindt, waarbij straling vrijkomt, is zeer klein, maar als een ongeval 
plaatsvindt kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Daarom is het 
belangrijk goed vast te leggen hoe de communicatie is georganiseerd in 
relatie tot de crisisbeheersingsprocessen vanuit het nationale perspectief. 
Communicatie is erop gericht om te informeren, duiding te geven en 
handelingsperspectief te bieden en is daarmee een belangrijk instrument om 
de crisis te managen.
Dit document is vooral bedoeld voor de communicatieadviseurs van de 
rijksoverheid, de veiligheidsregio’s, gemeenten en vergunninghouders. In 
dit plan staan de uitgangspunten beschreven voor crisiscommunicatie, staat 
de rolverdeling op het gebied van crisiscommunicatie beschreven en worden 
stappen en communicatieprocessen omschreven die van kracht zijn tijdens 
een ernstig stralingsincident/ongeval. 
Het plan is geschreven uitgaande van de warme fase (crisiscommunicatie) 
en gaat uit van enige voorkennis van het beleidsterrein en 
communicatiemanagement. Het is de bedoeling de inhoud van dit plan eigen 
te maken in de ‘koude’ fase.
De aanpak risicocommunicatie wordt in een ander document beschreven.