Wat JIJ kunt doen tegen kernenergie!?

Verzet plegen tegen het gebruik van kernenergie kan op allerlei manieren.
- Je kunt meedoen aan landelijke campagnes of petities van milieuorganisaties of van antikernenergieorganisaties
- Ook kan aansluiting worden gezocht bij regionale initiatieven. In Twente ijvert 'VEDAN' voor sluiting van de Urenco-fabriek in Almelo. Ze werken samen met Duitse antikernenergiegroepen aan de andere zijde van de grens. Op de website van Enschede voor Vrede staan hun activiteiten vermeld.
- Andere lokale burgerinitiatieven zijn te vinden in Zijpe (NH) en omgeving, waar activiteiten worden ondernomen tegen de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten en de bouw van een nieuwe reactor die de HFR moet vervangen.
- In Zeeland is 'Stop Borssele' nog steeds aktief.
- Er is nog steeds een landelijk platform tegen kernenergie actief. Meeste informatie daarover vind je op de op Stop Kenenergie website.
- Wat we als Laka natuurlijk graag zouden willen is als je af en toe een financiele bijdrage levert, of, nog liever, donateur wordt en een vast bedrag per maand overmaakt: giro 5780452, stichting Laka Amsterdam.

Natuurlijk kun je ook zelf iets doen of ondernemen in je eigen woonplaats of regio.
- Je kunt een poster ophangen of informatie verspreiden.
- Maak je electriciteitsleverancier duidelijk dat je geen kernenergie wilt, vooral als dat Delta of Essent is!
- Een andere goede manier is het schrijven van een ingezonden brief in een plaatselijke krant.
- Draag weer eens een button of plak een sticker op de kettingkast van je fiets
- Je kunt een informatie-avond organiseren in een buurthuis, er is altijd wel iemand van ons bereid om iets te komen vertellen en/of een leuk filmpje te laten zien.

Verder zijn er nog meer eenvoudige dingen die belangrijk zijn:
Doe zuinig met energie, dat kan met heel simpele dingen: gebruik spaarlampen en doe het licht uit in ruimtes waar je niet bent, laat je apparaten niet op stand-by staan, en een plasma-tv gebruikt veel meer electriciteit dan een gewone bijvoorbeeld.
Maar belangrijk is en blijft om daarnaast je standpunt over kernenergie kenbaar te maken.

Maar, zoals gezegd, donateur worden van Laka is een goed idee! Maak een vast bedrag per maand over op IBAN: NL54 TRIO 0390 9021 79, stichting Laka Amsterdam.


Standpunten politieke partijen over kernenergie

Hier een link naar de standpunten van politieke partijen in hun (concept) verkiezingsprogramma's 2012 over kernenergie. Bij veel partijen zijn ook de veranderingen aangegeven die door het partijcongres zijn gemaakt.
Ter vergelijking staan er (in grijs) de passages over kernenergie uit de verkiezings-programma's 2010 nog onder.

Helemaal onderaan is er nog een link naar een historisch overzicht van passages over kernenergie in de verkiezingsprogramma's uit de periode 1952-2010 ! Overzicht kernenergie in verkiezingsprogramma's

verkiezingsprogramma's 2012

CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL
Concept verkiezingsprogramma 2012-2017: 'Iedereen'

Energie
3.11 Het CDA wil dat Nederland in 2050 meer dan 50% van haar energie duurzaam produceert en dat we 50% energie-efficiënter werken ('50-50-50'). Dit betekent dat wij een nieuwe energiebalans bereiken waarbij wij efficiënter omgaan met onze fossiele brandstoffen, meer gaan inzetten op alternatieve energievoorziening en kolen en kernenergie op de lange termijn niet meer nodig hebben.

CDA: verkiezingsprogramma 2010-2015: 'Slagvaardig en samen'
7.5 Een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening
7.5.1.: (…) Om ook in de toekomst voldoende energie te hebben volgt het CDA de lijn van energietransitie: 1. besparing, 2. duurzame energie, 3. kernenergie en 4. fossiele energie met CO2-afvang en -opslag.
7.5.9.: Juist uit het oogpunt van de betaalbaarheid en de voorzieningszekerheid, en ook vanwege het ontbreken van CO2-uitstoot, blijft kernenergie nodig in Nederland. Nederland stimuleert onafhankelijk onderzoek naar veilige en duurzame toepassing van kernenergie. Voorlichting en bewustwording zijn onontbeerlijk om tot een weloverwogen keuze te komen. De informatievoorziening onder de Nederlandse bevolking omtrent kernenergie en andere vormen van energie moet worden verbeterd.
Het CDA bepleit ruimte om nieuwe kerncentrales te bouwen wanneer energiebedrijven hierin willen investeren en er draagvlak is in de regio. Nieuwe kerncentrales komen niet in plaats van duurzame energie, maar vervangen oude kolencentrales. Onverminderd geldt hier dat de vervuiler betaalt en dat deze dus ook zal moeten investeren in afvalopslag en ontmanteling. Veiligheid blijft een permanent punt van aandacht.CHRISTEN UNIE
Concept verkiezingsprogramma 2013-2017: 'Voor de verandering'

Naar een volledig duurzame energievoorziening
* Geen nieuwe kern- en kolencentrales.
Geen nieuwe kerncentrales, niet alleen vanwege het veiligheids- en afvalissue, maar ook omdat het bij kerncentrales gaat om door de mens gecreëerde risico's die groter zijn dan de mens kan beteugelen. Ook worden geen nieuwe vergunningen meer verstrekt voor de bouw van kolencentrales.

ChristenUnie: Verkiezingsprogramma 2010-2014: 'Vooruitzien'
2.5 Rechtvaardige toekomst
Energie en klimaat
Kernenergie: De ChristenUnie wil geen nieuwe kerncentrales, zolang er geen duurzame en betrouwbare oplossing is gevonden voor de problemen van veiligheid en afval.


DEMOCRATEN 66
Verkiezingsprogramma 2012-2017: 'En nu vooruit'

Oneindige energie
Kernenergie staat voor D66 onderaan de ladder bij het vormgeven aan een duurzame energievoorziening, en dient op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd te worden.

D66 Verkiezingsprogramma 2010: 'Wij willen het anders'
Anders energie opwekken en gebruiken.
Geen nieuwe kerncentrales. Kernenergie kan alleen een optie worden in een samenhangend plan voor energietransitie, pas nadat Nederland tot het uiterste is gegaan in energiebesparing en bovendien hernieuwbare energiebronnen niet of onvoldoende in de resterende energievraag kunnen voorzien. Energieoverschotten uit ons omringende landen moeten daarbij nadrukkelijk meegewogen worden. Vanwege problemen met nucleair afval, de zeer lange bouwduur (meer dan 15 jaar), de hoge base-load, eindige uraniumvoorraden en het verdringen van duurzame energie, is kernenergie geen goede transitiebrandstof. Mocht onverhoopt, na alle andere inspanningen, kernenergie toch noodzakelijk zijn, dan kan dit alleen als het zich in een 'fair level playing field' kan handhaven. Dus in concurrentie met alternatieven en alleen in combinatie met wettelijke afspraken over verduurzaming van de overige energievoorziening. D66 is daarbij tegen elke vorm van verkapte staatsteun aan kernenergie. Ook de kosten voor bijvoorbeeld de beveiliging, de verzekering van risico's voor de samenleving,en de kosten van transport, verwerking en opslag van nucleair afval dienen volledig door de exploitant gedragen te worden.


DEMOCRATISCH POLITIEK KEERPUNT
Verkiezingsprogramma 2012: 'Van Speerpunten naar Keerpunten!'

DPK is de fusiepartij van Lijst Brinkman en Trots op Nederland

Keerpunt 10: Nieuwe energie
De energiekosten zullen stijgen in de komende jaren. Om dat een halt toe te roepen is DPK voor innovatie van alternatieven van de huidige kernenergie.

Trots op Nederland; Partijprogramma 2010: 'Vertrouwen en handhaven'
Milieu. Trots op Nederland is voorstander van de bouw van een kerncentrale.


GROENLINKS
Verkiezingsprogramma 2012: 'Groene kansen voor Nederland'

B. De vervuiler betaald
11. De kerncentrale in Borssele wordt gesloten. Er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking. Kernafval mag niet onomkeerbaar ondergronds worden opgeslagen. Nederland ijvert voor een Europa zonder kernenergie. Ook stopt Nederland met de verrijking van uranium voor kerncentrales elders in de wereld, met uitzondering van productie voor het creëren van medische isotopen.

Het partijcongres heeft het standpunt behoorlijk aangescherpt; in het concept stond alleen: "De kerncentrale in Borssele wordt gesloten. Er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking."

GroenLinks Verkiezingsprogramma 2010: 'Klaar voor de toekomst'
Hfd 2: Groene economie.
De vervuiler betaald:
21. De kerncentrale in Borssele wordt gesloten. Er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking.
In concept stond alleen 'sluiting Borssele'. Partijcongres eiste toevoeging 'tegen bouw van nieuwe kerncentrales.'


PARTIJ VAN DE ARBEID
Verkiezingsprogramma 2012: 'Nederland sterker & socialer'

De PvdA streeft ernaar dat Nederland in 2050 een 100% duurzame energieproductie heeft.
Dit gaan we doen: (…)
* Kernenergie maakt geen onderdeel uit van de volledige duurzame energievoorziening die wij nastreven voor Nederland. Wij zijn dan ook tegen de nieuwbouw van een kerncentrale in Nederland. Nederland zet zich in Europa in voor het gebruik van duurzame energiebronnen om zo ook elders kernenergie onnodig te maken.

Het partijcongres heeft de kernenergie-paragraaf flink uitgebreidt. In het concept stond alleen: "Kernenergie maakt geen onderdeel uit van de volledige duurzame energievoorziening die wij nastreven voor Nederland."

Partij van de Arbeid: Verkiezingsprogramma 2010: 'Iedereen telt mee'
2.4 Een duurzame toekomst
Kernenergie zien wij niet als lange termijn oplossing om een duurzame samenleving te bereiken zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is.
In het concept stond niets over kernenergie, maar het partijcongres neemt dit amandement aan.


PARTIJ VOOR DE DIEREN
Concept Verkiezingsprogramma 2012:'Hou vast aan je idealen -Laat ze niet wegcijferen'

Fossiele energie is verleden tijd.
Het gebruik van fossiele energiebronnen is achterhaald. Kernenergie is hier geen alternatief voor, want ook kernenergie is afhankelijk van eindige grondstoffen. Bovendien produceren kerncentrales levensgevaarlijk afval. Het vasthouden aan deze vormen van energie vertraagt of belemmert de overgang naar duurzame energiebronnen.
* Er komen geen nieuwe kolen- en kerncentrales. Bestaande kolen- en kerncentrales worden zo snel mogelijk gesloten.

Partij voor de Dieren; Verkiezingsprogramma 2010: 'Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid'
4.2 Energie. (..)Ook kernenergie is geen duurzaam alternatief. De opwekking van kernenergie levert radioactief afval op dat tienduizenden jaren gevaarlijk blijft. Toekomstige generaties worden zo geconfronteerd met een enorm en vooralsnog onoplosbaar afvalprobleem. Daarbij is het delven en verrijken van uranium, de grondstof voor kernenergie, zeer vervuilend, en ten slotte is uranium ook een eindige grondstof.
(…) 4.20 Er komen geen nieuwe kerncentrales


PARTIJ VOOR DE VRIJHEID
verkiezingsprogramma 2012-2017: 'Hun Brussel, ons Nederland'

Energie:
* Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord

Partij voor de Vrijheid; verkiezingsprogramma 2010-2014: 'De agenda van hoop en optimisme'
Kiezen voor een beter milieu.
De PVV kiest voor kernenergie. De derde en vierde generatie kerncentrales zorgen bij uitstek voor veilige en constante energie. Kerncentrales kennen hoge opstartkosten maar zijn snel rendabel te krijgen. Er moeten de komende decennia meer kercentrales worden gebouwd. Op die manier worden we een stuk minder afhankelijk van buitenlandse energie en fossiele brandstoffen.
Het geld dat nu naar onrendabele windmolens gaat kan daar prima voor gebruikt worden. Nu wordt op veel plaatsen in Nederland het mooie traditionele Hollandse landschap verstoord met windmolens die niet op wind draaien, maar op subsidie. U betaalt, zij draaien. Er is nog een belangrijk argument voor kernenergie: het maakt ons onafhankelijk van bijvoorbeeld Rusland en de islamitische landen.


PIRATENPARTIJ
Verkiezingsprogramma 2012: 'Enter slogan here'

Energie
19.5 Geen gepolariseerde discussie over "Kernenergie".
Wij zijn ons bewust van de gevaren die Plutonium en Uranium centrales voor de maatschapij vormen. De geldkraan voor onderzoek en ontwikkeling naar kernenergie mag echter niet gesloten worden. Onderzoek naar en ontwikkelingen in de richting van bijvoorbeeld Thorium-reactoren moeten serieus genomen worden. We moeten ons niet bang laten maken door de term "Kern-energie", zonder gedegen onderzoek naar de gevaren en baten kan men geen afgewogen beslissingen nemen. (It is five minutes to midnight 2008)


SOCIALISTISCHE PARTIJ
Verkiezingsprogramma 2012: 'Nieuw vertrouwen'

Milieu
5. Kolen- en kernenergie hebben geen toekomst.
We verlenen daarom geen vergunningen voor de bouw van nieuwe kolen- of kerncentrales. We zorgen voor een zo veilig mogelijke bovengrondse opslag van kernafval. Kernafval wordt niet hergebruikt of bewerkt. We stoppen met het onnodig heen en weer slepen van kernafval naar opwerkingsfabrieken."

Het partijcongres heeft de tekst uit het concept flink aangescherpt; daar stond: "De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Voor kernafval kiezen we niet voor ondergrondse opslag, maar zetten we in op hergebruik dan wel het bewerken tot isotopen die minder (lang) gevaarlijk zijn."

SP; Verkiezingsprogramma 2011-2015: 'Een beter Nederland voor minder geld'
12. Een schone toekomst
Klimaat en energie. (...) We bevorderen energiezuiniger bouwen, transport en productie, het nuttig gebruik van restwarmte van elektriciteitscentrales en industrie en andere energiebesparende technieken, en de uitbreiding van duurzame stroom- en gasproductie. Kolen-, olie- en kerncentrales moeten worden vervangen door zonne-, wind- en andere duurzame energie. Er komt een ruimere subsidie voor zonnepanelen.


STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ
In het SGP speerpuntenprogram 2012 'Daad bij het woord' is niets te vinden over kernenergie

SGP; Verkiezingsprogramma 2010-2014: 'Daad bij het woord'
6. Voor een duurzame leefomgeving.
Energie: (…) Zolang schone energiebronnen niet toereikend zijn, is de benutting van kernenergie, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe kerncentrale bij Borssele, en aardgas een aanvaardbare tussenoplossing. Een evenwichtig samengestelde brandstofmix verbetert de betaalbaarheid en stabiliteit van de energievoorziening. Met de benutting van kernenergie en aardgas kan ook een schoner tegenwicht geboden worden aan de bouw van conventionele kolencentrales.


50PLUS
Concept verkiezingsprogramma 2012-2017: '50plus punten'

26. Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico's zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.


VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE
Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012"Niet doorschuiven maar aanpakken"

1.9 Grondstoffen en energie
(…) Kernenergie is, zolang er nog geen betere vorm van energieopwekking voorhanden is, een belangrijke bron voor opwekking van schone en veilige energie. In het Zeeuwse Borssele mag van de VVD een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit moet een centrale worden van het modernste type. Zo'n kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden.

VVD Verkiezingsprogramma 2010-1014: 'Orde op zaken'
3.3 Duurzaamheid en energie;
Tot slot wil de VVD ruimte voor kernenergie, als veilige en schone technologie om energie op te wekken. Nu importeert ons land veel kernenergie uit het buitenland. De VVD wil dat deze vorm van energie ook in ons land wordt opgewekt. In het Zeeuwse Borsele kan een tweede kerncentrale worden gebouwd. Dit dient een centrale te worden van het modernste type, waar op zeer schone en veilige wijze energie wordt opgewekt. Als het aan de VVD ligt, worden er geen nieuwe kolencentrales gebouwd.
(in het concept-verkiezingsprogramma was opgenomen dat het een kerncentrale moest zijn van de 4de generatie. Het zal echter nog minstens 30 jaar duren voor die er zijn -als ze er ooit komen- en dat zou het einde betekenen van de plannen voor Borssele-2. Die 'fout' is op het partijcongres 'gecorrigeerd').


1952-2012

Hier vind je een overzicht van de standpunten over kernenergie in de programma's voor de (18) verkiezingen vanaf 1952. Het is een pdf per verkiezing. Het overzicht is samengesteld door Stichting Laka voor de website Kernenergie in Nederland