Publication Laka-library:
Project-MER PALLAS

AuthorNRG, Pallas, Arcadis
1-01-8-56-22.pdf
DateJuly 2022
Classification 1.01.8.56/22 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Remarks Beschikbaar op de site van de ANVS
Front

From the publication:

   Niet-technische samenvatting project-MER PALLAS 2022

S1  Het project
1.  De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (verder ‘PALLAS’ genoemd) is opgericht met als
   doelstelling het realiseren van de PALLAS-reactor. Deze reactor is bedoeld voor het produceren
   van medische isotopen, het produceren van industriële radio-isotopen en het uitvoeren van
   nucleair technologisch onderzoek. De reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux
   Reactor (HFR) in Petten. Het voornemen is om de PALLAS-reactor te vestigen op de huidige Energy
   & Health Campus Petten (hierna: EHC). Zie voor een visuele impressie van de voorziene invulling
   van het gebied in Figuur 1.

1.  Op 2 november 2021 is het bestemmingsplan ‘PALLAS-plot’ door de gemeente Schagen
   vastgesteld1. Dit bestemmingsplan regelt de nucleaire bedrijfsbestemming, een toegangsweg en
   een tijdelijk werkterrein en ruimtelijke specificering van de ligging van het secundaire
   koelwatersysteem. Bij het bestemmingsplan was een plan-MER gevoegd, dat betrekking heeft op
   de milieueffecten die kunnen optreden tijdens de bouw van de reactor met bijbehorende
   voorzieningen, de overgangsfase waarbij de PALLAS-reactor opstart terwijl de Hoge Flux Reactor
   (HFR) nog in productie is, en de exploitatiefase waarbij alleen de PALLAS-reactor in bedrijf is.
2.  Voor het in bedrijf nemen en exploiteren van de reactor is een vergunning nodig in het kader van
   de Kernenergiewet (Kew-vergunning) en voor de lozing van koelwater in de Noordzee is een
   Waterwet-vergunning nodig. Hiervoor is een project-MER opgesteld. Het project-MER bestaat
   grotendeels uit dezelfde informatie als het plan-MER, dat al vrij gedetailleerd was. Verder is het
   project-MER aangevuld met specifieke informatie als de energie en CO2-huishouding, een bredere
   scope met o.a. het transport van grondstoffen, voortgaande inzichten van bouw en inrichting en
   informatie vanuit het Veiligheidsrapport. Ook besteedt het project-MER aandacht aan
   buitengebruikstelling en ontmanteling na decennia van gebruik van de PALLAS-reactor. De details
   daarvan worden te zijner tijd gegeven in een afzonderlijke m.e.r.-procedure.

   Basic design
1.  PALLAS heeft samen met de contractor ICHOS de afgelopen jaren een ‘basic design’ uitgewerkt,
   dat de basis vormt voor dit project-MER. In het ontwerp zijn enkele keuzen gemaakt, zoals:
   •    De secundaire koeling vindt plaats met water uit het Noordhollandsch Kanaal. Deze keuze
       kwam tot stand op basis van een afweging van: bewezen technologie, risico’s voor
       leveringszekerheid, de juiste aanvoertemperatuur voor het primaire koelsysteem (32oC), het
       benodigd areaal, het risico op vergunbaarheid, risico’s op ontbreken van draagvlak vanuit de
       omgeving, vergunningsinspanningen, inspanningen om draagvlak te genereren en ontwerp-/
       bouwkundige inspanningen (engineering). Daarnaast is expliciet gekeken naar de kapitaal-
       en operationele kosten. De ligging van de leidingen is weergegeven in figuur 2. Deze
       leidingen worden vrijwel geheel geboord.

   •    Het tijdelijke werkterrein (Lay Down Area, LDA) komt op en nabij het toekomstige PALLAS-
       terrein op de EHC (zie figuur 2). De LDA wordt ontsloten door een toegangsweg van de
       Westerduinweg (N502) naar het PALLAS-terrein.
   •    De PALLAS-reactor wordt ‘half verdiept’ aangelegd.
   •    Uit de natuuronderzoeken is een aantal voorschriften voortgekomen, die de negatieve
       invloed op natuur kunnen verminderen. Deze maatregelen zijn door PALLAS overgenomen
       in het ontwerp. De natuurvergunningen (1 vergunning en 1 (tijdelijke) ontheffing) onder de
       Wnb zijn verkregen door PALLAS2.
   •    De reactor en de voorzieningen hebben geen gasaansluiting. Met PV-panelen wordt
       elektriciteit opgewekt.

   Bouwfase
2.  In de bouwfase wordt het PALLAS-reactor project met de kernreactor, bijbehorende gebouwen,
   constructies, systemen en infrastructurele aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase duurt in
   totaal ongeveer zes jaar en omvat vijf clusters van bouwactiviteiten, die op hun beurt zijn te
   verdelen in bouwactiviteiten (zie figuur 3).