Publication Laka-library:
Samenvatting Plan MER Pallas

AuthorPallas, Arcadis, NRG
1-01-8-56-14.pdf
DateOctober 2017
Classification 1.01.8.56/14 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Remarks Gepubliceerd januari 2018. Uitgebreide rapport 1.01.8.56/13
Front

From the publication:

Samenvatting
Plan-MER PALLAS
Oktober 2017

Deze plan-MER is tot stand gekomen in opdracht van:
Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
in samenwerking met: Arcadis en NRG

1-inleiding
De Hoge Flux Reactor (HFR) in de duinen bij Petten is rond
1960 in gebruik genomen. Sindsdien is ‘Petten’ uitgegroeid tot
de grootste leverancier van medische isotopen in de wereld.
Deze medische isotopen worden gebruikt in ziekenhuizen:
bij het stellen van diagnoses (kanker, hart- en vaatziekten) en
bij behandelingen. Dagelijks ondergaan wereldwijd meer dan
24.000 patiënten een onderzoek of een behandeling met medische
isotopen die in de HFR bij Petten zijn geproduceerd. De
continue beschikbaarheid van deze isotopen en de garantie
dat ze op elk moment geleverd kunnen worden, is voor veel
mensen van groot belang, soms zelfs letterlijk van levensbelang.
De HFR loopt tegen het einde van zijn economische levensduur.
Zou er niets gebeuren, dan valt te verwachten dat er
geleidelijk aan steeds meer tijd en geld nodig is voor onderhoud
en reparaties. De productie van de medische isotopen
mag echter niet in gevaar komen, dat is gezien het belang van
de leveringszekerheid van de isotopen ongewenst. Daarom is
besloten op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) een nieuwe
reactor te bouwen: de PALLAS-reactor. Op de luchtfoto
(Figuur 1) is te zien hoe de OLP op dit moment is ingedeeld.
Het huidige HFR-complex is rood omlijnd. De zwarte stippellijn
geeft de beoogde plek voor de nieuwe PALLAS-reactor weer.

Stappen in de voorbereiding
Eind 2013 is de Stichting voorbereiding PALLAS-reactor
opgericht, afgekort: PALLAS. PALLAS streeft ernaar rond
2020 te beginnen met de bouw van de reactor en de daarbij
behorende voorzieningen. In de afgelopen jaren is al veel in
gang gezet. Figuur 2 geeft weer wat in de komende periode de
belangrijkste stappen zijn voordat de bouw van start gaat.
Een van de taken van PALLAS is ervoor te zorgen dat er
een concreet ontwerp wordt uitgewerkt: stap voor stap en
met steeds meer details, zie de pijl in Figuur 2. In Figuur 2 is
daarnaast te zien dat er in de komende periode verschillende
momenten zijn waarop de beslissingsbevoegde overheidsinstanties
besluiten moeten nemen. Elke stap is belangrijk,
maar er zijn twee duidelijke mijlpalen:
• de herziening van het huidige bestemmingsplan;
• het besluit over de Kernenergiewetvergunning (Kewvergunning).