Publication Laka-library:
Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorziening

AuthorNRG, Pallas
1-01-8-56-01.pdf
DateNovember 2009
Classification 1.01.8.56/01 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

Inleiding
De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) kent als kernactiviteiten het verlenen van diensten aan bedrijven en overheden in binnen- en buitenland, toegepast en wetenschappelijk (nucleair) onderzoek en de productie van radioisotopen (hierna: isotopen) voor de industrie en de nucleaire geneeskunde. NRG is de grootste producent van medische isotopen in Europa en levert ook een significante bijdrage aan de mondiale productie.
NRG is op twee locaties in Nederland gevestigd: Petten en Arnhem.
De huidige Hoge Flux Reactor (HFR) vervult een centrale rol binnen de activiteiten van NRG. Deze reactor is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontworpen en in 1961 in gebruik genomen. GCO, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Gemeenschap is eigenaar van de reactor en NRG is de exploitant. De HFR is gelegen op de onderzoekslocatie Petten (OLP) (zie Figuur 1). NRG neemt het initiatief de bestaande HFR te vervangen door een nieuwe hoge flux reactor, genaamd PALLAS.
Voor de bouw en exploitatie van PALLAS is een aantal (milieu-) vergunningen vereist. De belangrijkste zijn de vergunningen op basis van de Kernenergiewet (Kew), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh).
De aanvraag voor de vergunning op basis van de Kernenergiewet is volgens het Besluit milieueffect-rapportage van 1994 m.e.r. plichtig. De voorliggende startnotitie vormt het startsein voor de m.e.r. procedure (zie Bijlage C). De indiener van een startnotitie wordt in de m.e.r. procedure de ‘initiatiefnemer’ genoemd. Met deze startnotitie wil NRG (de initiatiefnemer ) de vereiste vergunningsprocedure starten, waarvan het opstellen van het milieueffectrapport (MER) deel uit maakt.