Publication Laka-library:
Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPF

AuthorANVS, Min. I&M
1-01-8-54-03.pdf
DateMay 2017
Classification 1.01.8.54/03 (PETTEN RESEARCH LOCATION - PRODUCTION MEDICAL ISOTOPES)
Front

From the publication:

Besluit:
DEFINITIEVE KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN NRG
V.O.F. TEN BEHOEVE VAN WIJZIGINGEN IN VERBAND MET DE
CONVERSIE VAN HEU NAAR LEU BIJ DE MPF
Verleend door:
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
31 mei 2017

1 Het besluit
1.1 Aanleiding
Op 29 november 2016 heeft de ANVS de aanvraag ontvangen van de Stichting ECN en 
de Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten in de vennootschap 
onder firma NRG (verder: NRG), ingediend bij brief van 24 november 2016, met 
kenmerk K6004/16.140956 QSE/FD/LD, voor wijziging van de Kernenergiewet(Kew)-
vergunning voor de Onderzoekslocatie Petten (OLP) gevestigd aan de Westerduinweg
 3, te Petten. De vergunning is aangevraagd ten behoeve van vergunningplichtige 
 wijzigingen naar aanleiding van de conversie van hoogverrijkt uranium (HEU) 
 naar laagverrijkt uranium (LEU) voor de productie van molybdeen-99 (Mo-99) in 
 de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) en voor een betere benutting van de 
 reeds vergunde productiecapaciteit.
Daarnaast wordt een aantal wijzigingen aangevraagd die los staan van de 
voorgenomen HEU-LEU conversie.
NRG heeft de volgende wijzigingen aangevraagd:
1. Aanpassing van de beschrijvingen in Veiligheidsrapport 4b ‘Hot Cell 
Laboratories - Molybdenum Production Facility’ in verband met de geplande 
conversie naar productie van Mo-99 op basis van LEU-targets met een 
verrijkingsgraad minder dan 20% U-235.
2. Een verhoging van de maximale hoeveelheid splijtstoffen dat in het Research 
Laboratory van de Hot Cell Laboraties (HCL-RL) mag worden opgeslagen van 30 kg 
naar 67 kg U-235
equivalent.
3. Het inrichten van een logistieke ruimte aan de noordzijde van het HCL-RL ten 
behoeve van de tijdelijke opslag van transportverpakkingen (transportcontainers)
 met vloeibaar radioactief afval.
4. Aanpassing van delen 4a en 4b van het Veiligheidsrapport. De wijziging 
betreft een actualisatie van de verwoording van de wijze van 
kriticiteitsbeheersing om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwste 
internationale richtlijnen.
5. Aanpassing van het vergunde in 1.3.6 onder 'Splijtstoffen’, onderdeel 4, 
bestaande uit een verduidelijking van het begrip 235U-equivalent en een 
verhoging van de hoeveelheid splijtstof per handeling van 20 naar 200 gram 
voor de som van 235U-equivalent en thorium-232 voor het Jaap Goedkoop 
Laboratorium.
6. Wijziging van voorschrift A.3 ten behoeve van de verduidelijking van de 
verplichting tot goedkeuring van de daarin genoemde Technische Specificaties.
7. Aanpassingen in Veiligheidsrapport deel 1 onder andere met betrekking tot 
de ventilatiedebieten voor lozing naar lucht.
8. Overige tekstuele wijzigingen en actualisatie van de terminologie in de
 Veiligheidsrapporten deel 1, deel 4a en deel 4b.

Een en ander wordt vergund zoals nader omschreven in paragraaf 1.2.