Publication Laka-library:
Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afval

AuthorMin. I&M, ANVS
1-01-4-15-12.pdf
DateJune 2017
Classification 1.01.4.15/12 (WASTE - DIRECTIVE 2011/70/EURATOM)
Remarks Antwoorden verstuurd naar de Tweede Kamer.
Front

From the publication:

   Geachte voorzitter,

   In juni 2016 heb ik het nationale programma voor het beheer van radioactief afval
   en verbruikte splijtstoffen (verder: nationale programma) vastgesteld en naar uw
   Kamer en de Europese Commissie gestuurd. Op 18 januari 2017 heeft de
   Europese Commissie vragen gesteld over dit nationale programma. Hierbij stuur ik
   u ter informatie de antwoorden op deze vragen.I   Algemene vragen en beleidsvragen

Q.1.1 In het nationale programma staat het volgende: “Radioactief afval en verbruikte
   splijtstof worden bovengronds opgeslagen voor een periode van ten minste 100
   jaar. Rond 2130 is geologische berging voorzien. Een locatiekeuze is nu niet aan
   de orde.” Kunt u op basis hiervan toelichten hoe Nederland aantoont dat het
   redelijke stappen heeft gezet ter vervulling van haar ethische plicht om ervoor te
   zorgen dat toekomstige generaties geen onnodige last ondervinden van de
   verbruikte splijtstof en het radioactief afval, zoals bedoeld in artikel 1 en
   overweging 24 van de richtlijn?

A.1.1 Een van de uitgangspunten van het beleid rond het beheer van radioactief afval is
   dat er geen onredelijke lasten op de schouders van latere generaties mogen
   worden gelegd. Dit uitgangspunt is als volgt ingevuld:
    Er is in Nederland één organisatie verantwoordelijk voor het veilig beheren van
     het radioactieve afval (Centrale Opslag Voor Radioactief Afval, COVRA).
     Centrale opslag heeft als voordeel dat het afval op één plaats aanwezig is
     (geïsoleerd) waardoor het goed beheerst, gecontroleerd en beveiligd kan
     worden.
    In het ontwerp van het terrein, de gebouwen en de afvalverpakkingen is
     rekening gehouden met een opslagperiode van ten minste 100 jaar.
    Naast de verantwoordelijkheid voor opslag, is COVRA ook verantwoordelijk
     voor de toekomstige eindberging van het radioactieve afval. Hierdoor wordt bij
     de verpakking en opslag van het afval al rekening gehouden met de
     eindberging (zie ook A.1.2).
      Er is een eindoplossing voorzien met mijlpalen om deze te realiseren: rond
     2100 besluitvorming over eindberging waarna rond 2130 geologische
     eindberging is voorzien.
     Bij de overdracht van het radioactieve afval naar COVRA gaat het juridische
     eigendom van het afval over naar COVRA. De afvalproducenten betalen direct
     aan COVRA voor alle fasen van beheer, inclusief eindberging.
     COVRA rekent een (contractueel) tarief voor alle fasen van beheer (inclusief
     opslag en eindberging). Bij de implementatie van de richtlijn is de verplichting
     geïntroduceerd om de kosten voor toekomstig onderzoek naar eindberging in
     de tarieven van COVRA te verdisconteren. Uiteindelijke doel is dat de financiële
     middelen en de kennis voor het realiseren van eindberging aanwezig zijn rond
     2130.
     Er worden nu nog geen onomkeerbare beslissingen over toekomstig beheer
     genomen. Dit geeft volgende generaties de gelegenheid om, met de inzichten
     van dat moment, beslissingen te nemen over de uitvoering van de eindberging.
     Daarbij kunnen mogelijke nieuwe ontwikkelingen (inclusief nieuwe technieken,
     multinationale oplossingen en ervaringen van andere landen) voor het beheer
     van radioactief afval, die tijdens de periode van bovengrondse opslag
     beschikbaar komen, meegenomen worden in de definitieve besluitvorming rond
     2100.
     De periode van bovengrondse opslag wordt gebruikt voor (zie ook nationale
     programma blz. 24/25) bijvoorbeeld het afkoelen van het afval tijdens de
     opslagperiode en de reductie van het uiteindelijke volume van het afval voor
     eindberging door radioactief verval. Ook wordt de periode van bovengrondse
     opslag gebruikt om de financiële middelen te verwerven en te laten renderen.
     Door middel van periodieke trendanalyses worden de ontwikkelingen rond het
     beheer van radioactief afval gevolgd. Als de ontwikkelingen daar aanleiding toe
     geven, is het mogelijk om bepaalde trajecten (zoals onderzoek of
     publieksparticipatie) op het juiste moment te starten en/of te intensiveren.
     In het nationale programma is beschreven dat er een klankbordgroep zal
     worden ingericht om te adviseren over de eindoplossing voor radioactief afval.
     Naast (onder andere) het concreet maken van participatie, zal deze groep
     gevraagd worden om aandacht te besteden aan de mogelijke reservering van
     potentieel geschikte zoekgebieden voor geologische berging.