Publicatie Laka-bibliotheek:
Het milieu-effectrapport wijzigingen kerncentrale Dodewaard. Samenvatting

AuteurGKN
Datum1994
Classificatie 1.01.8.13/03 (DODEWAARD - VERGUNNINGEN, BEZWAREN, PROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

De Nederlandse overheid stelt een milieueffectrapport
(MER) verplicht voor alle
nieuwe of te wijzigen grote installaties
die het milieu op de een of andere wijze
zouden kunnen beïnvloeden. Een MER
moet worden opgesteld volgens de richtlijnen
die vastliggen in de Wet Milieubeheer.

Doel van het MER
Het doel van het MER is om aan te geven welke
gevolgen de installatie (bijvoorbeeld een fabriek,
maar natuurlijk ook een kerncentrale) zal hebben
voor het milieu. Daarbij gaat het om aspecten
als:
• bodemverontreiniging,
• luchtverontreiniging,
• verontreiniging van oppervlaktewater,
• verontreiniging van grondwater,
• lozing van (radioactieve) stoffen,
• geluidshinder,
• aantasting van het landschap.

De werkwijze
Om deze effecten in kaart te kunnen brengen,
moet eerst worden onderzocht hoe de situatie
van het milieu is voordat de installatie wordt
gebouwd of gewijzigd. Daarna moet worden aangegeven
hoe de situatie voor het milieu zal veranderen
zodra de nieuwe of gewijzigde installatie
in gebruik wordt genomen. Dat gebeurt aan de
hand van berekeningen en/of computermodellen,
maar ook op basis van praktijkervaringen.
Dit is echter nog niet genoeg. De overheid
streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk te
belasten. Daarom moet in het MER ook worden
bekeken wat het voor het milieu zou betekenen
als bepaalde zaken anders zouden worden aangepakt.
Wat zou bijvoorbeeld de invloed op het
milieu zijn als een bovengrondse pijpleiding vervangen
zou worden door een ondergrondse? En
wat zijn de consequenties als de aanvoer van
grondstoffen en de afvoer van eindprodukten niet
via een nieuw aan te leggen spoorlijn zouden
plaatsvinden, maar via een eigen haven? Het
MER moet op al dit soort vragen een antwoord
geven, waarbij ook de financiële en technische
haalbaarheid van bepaalde oplossingen zichtbaar
moet worden gemaakt.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.