Publicatie Laka-bibliotheek:
Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1

AuteurOPLA
1-01-4-30-37.pdf
Datummei 1989
Classificatie 1.01.4.30/37 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Opmerking voor bijlages bij dit rapport zie: 1.01.4.30/12 en 1.01.4.30/38
Voorkant

Uit de publicatie:

Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1
Commissie OPLA

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

INLEIDING
Daar waar gewerkt wordt met radioactieve materialen ontstaat radioactief 
afval. Dit is bijvoorbeeld het geval bij laboratoria, industrie, ziekenhuizen 
en kerncentrales. Bij alle genoemde categoriei5n instellingen ontstaat laag- 
en middelactief afval dat in beperkte mate straling uitzendt en geen warmte 
afgeeft. Bij de kerncentrales ontstaat
vloeibaar afval dat ter plaatse in vaste vorm wordt gebracht. Daarnaast is bij 
de kerncentrales o.a. sprake van hoogactief afval dat speciale zorg vereist omdat 
het meer straling afgeeft en een deel ervan bovendien warmte produceert.
Het verzamelen en beheren van het Nederlandse radioactieve afval is de taak van 
de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA NV). Deze organisatie 
verzamelt het laag- en middelactieve afval en slaat dit afval voorlopig op in 
loodsen in de gemeente Zijpe. Het hoogactieve afval van kerncentrales bestaat in 
eerste instantie uit gebruikte splijtstofelementen. In sommige landen worden deze 
als afval behandeld en opgeslagen; in andere landen, waaronder Nederland, sturen 
de kerncentrales deze elementen naar opwerkingsfabrieken die de nog bruikbare
materialen daaruit terugwinnen. Het radioactieve afval dat na opwerking resteert, 
bevat de niet meer bruikbare materialen van de gebruikte splijtstofelementen. Dit 
afval omvat in grote lijnen een drietal categorieën.
- Kernsplijtingsafval (KSA). Dit afval bevat het merendeel van de splijtingsproducten, 
is hoogactief en produceert warmte. Het is in vaste, moeilijk oplosbare vorm gebracht 
door het te verwerken in (borosilicaat) glas. Het is verpakt in canisters van 
roestvast staal.
- Hoogactief, niet-warmteproducerend afval. Dit bevat de metalen delen van de 
splijtstofelementen. Het is verwerkt en verpakt in beton.
- Laag- en middelactief (niet-warmteproducerend) afval, verpakt in beton of bitumen.
Nederlandse gebruikte splijtstof wordt opgewerkt in Frankrijk en Engeland. Het 
radioactieve afval dat bij de opwerking ontstaat kan te zijner tijd naar Nederland 
worden teruggezonden.

In 1984 hebben regering en parlement besloten, dat al het Nederlandse radioactieve afval 
dient te worden opgeslagen in één centrale inrichting. De capaciteit daarvan dient 
voldoende te zijn voor het afval, dat gedurende 50-100 jaar ontstaat. Deze interimopslag 
zal worden verzorgd door COVRA die daartoe een faciliteit voorbereidt te Borsele. Na 
afloop van de interimopslagperiode zal in elk geval dat deel van dit afval dat na afloop 
van de interimopslagperiode nog als radioactief is aan te merken, definitief uit het 
milieu moeten worden verwijderd. In de onderhavige studie is ervan uitgegaan dat toekomstige 
generaties niet genoodzaakt dienen te zijn tot actiefbeheer van de opbergfaciliteit.