Publicatie Laka-bibliotheek:
Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

AuteurHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ
1-01-0-00-115.pdf
Datumjuli 2017
Classificatie 1.01.0.00/115 (ALGEMEEN)
Opmerking Juli 2017 gepubliceerd door de ministeries van EZ, IenM, FIN en VWS.
December 2017 ontdekte Laka dat een eerdere versie van dit rapport in mei al naar de kabinetsformateur was gestuurd. In tegenstelling tot het 'eindrapport' bevat het stuk voor de formateur wel bedragen.
Voorkant

Uit de publicatie:

Bijlage: eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap
juli 2017

Aanleiding
In het najaar van 2016 is op voorspraak van de bewindspersonen van EZ, IenM, 
FIN en VWS de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap (HAW) ingesteld met 
als doel om het nucleaire landschap in Nederland in kaart te brengen, de 
financiële risico’s voor de overheid te inventariseren en beleidsopties voor 
de toekomst van het nucleair landschap in Nederland in beeld te brengen. In 
dit rapport treft u de bevindingen van de HAW aan. Deze bevindingen zijn 
gebaseerd op verdiepende onderzoeken die de afgelopen maanden zowel 
interdepartementaal als door externe partijen zijn uitgevoerd.

I. Bevindingen
Op basis van de gedane onderzoeken zijn dit de belangrijkste bevindingen 
van de HAW:
1) Financiële risico’s voor de overheid

* De afvoer van het historisch radioactief afval en de ontmanteling van 
installaties en gebouwen in Petten door ECN/NRG leiden tot financiële 
risico’s voor de overheid. Op basis van actuele informatie verwachten we dat 
de situatie niet zal verbeteren (geen opwaarts potentieel voor de Staat). De 
HAW adviseert om, zodra er een window of opportunity is, voor dit langslepende 
dossier een (structurele) financiële oplossing te vinden. De afvoeroperatie is 
complex en er kan vooraf geen absolute zekerheid worden gegeven over de 
maximale kosten.
* De verantwoordelijkheid voor het historisch radioactief afval blijft bij 
ECN/NRG. Betere samenwerking kan zorgen voor ketenoptimalisatie. Dit kan 
bereikt worden door een gezamenlijk “historisch afvalteam” (waste management 
team) van NRG en COVRA. Opties voor verdergaande ketenoptimalisatie worden 
verkend. Bezien zou moeten worden welke rol COVRA kan hebben. Goede 
(financiële) prikkels bij NRG blijven van belang om te voorkomen dat de 
kosten en het risico voor de overheid verder oplopen.
* Daarnaast blijft de overheid maximale druk zetten op de (achterliggende)
aandeelhouders van GKN om zo de vervuiler te laten betalen voor de 
ontmanteling van kerncentrale Dodewaard.

2) Verminderen toekomstige financiële risico’s voor de overheid
Naast risico’s op korte termijn die in paragraaf 1 worden beschreven, gaat deze 
paragraaf in op toekomstige financiële risico’s op nucleair terrein en hoe we 
hiermee om kunnen gaan.