Publication Laka-library:
Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afval

AuthorCOVRA, NUCON, Ecoplan
1-01-9-13-04.pdf
DateOctober 1985
Classification 1.01.9.13/04 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - LICENSING PROCEDURES & LAWSUITS)
Front

From the publication:

De zorg voor radioactief afval in Nederland is in han-
den gelegd van de Centrale Organisatie Voor Radio-
actief Afval (COVRA)  Een belangrijk onderdeel van
deze zorg betreft de verwerking en opslag van dit afval
COVRA zal op een centrale locatie in Nederland een
verwerkings- en opslagfaciliteit gaan inrichten  In dit
kader is op initiatief van COVRA dit milieu-effect rap-
port (MER) opgesteld  In dit rapport worden de milieu-
effecten van deze activiteit onafhankelijk van de locatie
weergegeven
Er is naar gestreefd dit MER beperkt van omvang te
doen zijn en leesbaar en bruikbaar te maken voor een
breed publiek  Dit streven stond op een gespannen
voet met de hoeveelheid informatie die moest worden
verstrekt en het veelal specialistische karakter daar-
van Simplificatie enerzijds en gebruik van vakjargon
anderzijds kon daarom niet worden vermeden
Dit MER bestaat uit een hoofdrapport en bijlagen  In
het hoofdrapport wordt met behulp van figuren en ta-
bellen inzicht gegeven in de activiteiten en de milieu-
effecten,
 terwijl in de bijlagen nadere informatie in cij-
fers wordt weergegeven