Publication Laka-library:
Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afval

AuthorANVS
1-01-8-53-11.pdf
DateDecember 2015
Classification 1.01.8.53/11 (PETTEN RESEARCH LOCATION - LEGACY WASTE (Waste Storage Facility))
Remarks Ook online op de site van de ANVS.
Front

From the publication:

Betreft     Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief
        afval

1 Het besluit

1.1 Goedkeuring

Op grond van voorschrift D.9 van de aan de Nuclear Research and consultancy
Group V.OF., Westerduinweg 3, 1755 LE te Petten (hierna:NRG) verleende
Kernenergiewetvergunning voor de Onderzoeks Locatie Petten (OLP) wordt aan de
bij brief van 13 augustus 2015 met kenmerk K6019/15.134061 door NRG
ingediende herziene en geactualiseerde plannen van aanpak Radioactief Afval
Project (RAP) en Radioactive Waste Management Program (RWMP) goedkeuring
verleend.

Aan de goedkeuring worden voorwaarden en beperkingen verbonden als
opgenomen onder 1.2.

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit vervallen de eerder bij
besluit van 18 december 2012 (kenmerk DGETM-PDNIV/12359945) respectievelijk
30 januari 2013 (kenmerk DGETM-PDNIV/13003014) goedgekeurde plannen van
aanpak RAP en RWMP.

1.2 Voorwaarden en beperkingen aan de goedkeuring

I Voorwaarden
 1. Uiterlijk 1 maart 2017 legt NRG een nieuwe versie van een overkoepelende
   plan voor de afvoer van historisch radioactief afval, met de deelplannen RAP,
   RAP-alfa en RWMP, ter goedkeuring voor aan de ANVS.
 2. Binnen 4 maanden na dagtekening van dit besluit rondt NRG het lopende in-
   spectieprogramma van de polyvinylchloride (PVC) verdachte vaten in de
   WSF af en wordt hiervan melding gedaan aan de ANVS.
 3. Binnen 3 maanden na dagtekening van dit besluit legt NRG het projectplan
   RAP-alfa ter goedkeuring voor aan de ANVS.
 4. Binnen 8 maanden na dagtekening van dit besluit stelt NRG voor de afval-
   stromen in het programma RWMP waarvan de afvoerwijzen nog niet is vast-
   gesteld een ontwerp van de afvoerwijzen vast en stuurt deze ter informatie
   aan de ANVS;
 5. Uiterlijk 1 maart 2017 zorgt NRG ervoor dat alle noodzakelijke voorwaarden    Autoriteit Nucleaire
  voor afvoer van het afval van de OLP, voorzover die in haar macht liggen,    Veiligheid en
  zijn vervuld en meldt NRG dit aan de ANVS;                    Stralingsbescherming
 6. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2017 vraagt NRG een wijziging aan   ANVS
  van voorschrift D.5 van de Kernenergiewetvergunning.               Stralingsbescherming I
                                           Datum
                                           7 december 2015
II Beperkingen
De goedkeuring is geldig tot 1 juli 2017.