Publication Laka-library:
Advies voor richtlijnen voor milieueffectrapport Modificatie Hogeflux Petten

AuthorCommissie MER
1-01-8-51-11.pdf
Date2002
Classification 1.01.8.51/11 (PETTEN RESEARCH LOCATION - HFR)
Front

From the publication:

11. SAMENVATTING VAN HET MER.............................................................11
1.        INLEIDING
         Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese
         Commissie is vergunninghouder van de hogefluxreactor (HFR) te Petten. De
         Nuclear Research and consultancy Group (NRG) 1 is belast met de bedrijfsvoe-
         ring en de commerciële exploitatie van de reactor. De HFR is een nucleaire
         onderzoeksreactor (type licht water gekoeld) met een maximaal vermogen van
         50 MWth. De reactor fungeert als neutronenbron voor civiel, technologisch en
         wetenschappelijk onderzoek, en als producent van radio-isotopen.
         GCO als vergunninghouder en NRG als bedrijfsvoerder hebben het voornemen
         om van hoog verrijkt uranium (HEU: high enriched uranium) om te schakelen
         op laag verrijkt uranium (LEU: low enriched uranium) als splijtstof voor de
         HFR. Daarnaast worden mogelijk aanpassingen in de HFR doorgevoerd, die
         bedoeld zijn om de veiligheid verder te verhogen en die voortvloeien uit een
         veiligheidsevaluatie van de gehele installatie. De voorgenomen wijzigingen van
         de inrichting vereisen aanpassing van de vergunning in het kader van de
         Kernenergiewet (Kew). Mogelijk zijn ook vergunningen ingevolge de Wet ve r-
         ontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet op de waterhuishouding
         (Wvh) benodigd. Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningaan-
         vraag in het kader van de Kew wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
         Bevoegde gezagsorganen voor de vergunningverlening in het kader van de
         Kew zijn de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
         beheer (coördinatie), van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkge-
         legenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en
         Visserij. Voor de vergunningen ingevolge de Wvo zijn Rijkswaterstaat voor wat
         betreft lozingen op de Noordzee, respectievelijk het Hoogheemraadschap van
         Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier voor wat betreft lozingen
         op andere wateren het bevoegd gezag.

         Bij brief van 30 oktober 2001 is de Commissie voor de milieueffectrapportage
         (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen
         voor het milieueffectrapport 2 . De m.e.r.-procedure ging van start met de ken-
         nisgeving van de startnotitie in de Staatscourant van 31 oktober 2001 3.

         Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4.
         De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
         in dit advies ‘de Commissie’ genoemd. Het doel van het advies is om aan te
         geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het
         milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie
         heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen5, die zij van het
         bevoegd gezag heeft ontvangen.